Jesienią ruszą kolejne konkursy z programu Fundusze Europejskie

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów do trzech kolejnych konkursów to główny temat czwartego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Obradom przewodziła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dwie osoby siedzą obok siebie przy stole. Pierwsza z lewej siedzi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu była dyskusja i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla następujących działań programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: 

 • Gospodarka o obiegu zamkętym w MŚP
 • Bioróżnorodność
 • Zrównoważona turystyka

Dla przedsiębiorców

W październiku tego roku przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli ubiegać się o dotację w konkursie  „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”. To nowe, dwuetapowe działanie. W pierwszej kolejności wsparcie obejmie opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ. Elementami modelu będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo. Chodzi tu o ustalenie możliwych kierunków transformacji firmy w nurcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Drugi etap będzie polegał na wdrożeniu działań wynikających z opracowanego modelu.

Pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym to sposób myślenia i działania, który widzi w surowcach, produktach, odpadach, energii i wodzie zasoby, które można wykorzystać  w każdym obszarze naszego  życia. Dlatego  też tak ważne są codzienne zachowania i wybory każdego z nas jako konsumentów dóbr

– tłumaczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Na rzecz czynnej ochrony przyrody

We wrześniu 2023 r. wystartują konkursy FEPW na inwestycje ukierunkowane na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej w obszarach NATURA 2000. Projekty pomogą udrożnić korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym i przywrócić ich ciągłość. Inwestycje związane będą z likwidowaniem barier i sztucznych ograniczeń, budową przepławek, przejść dla zwierząt, łączeniem rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte struktury krajobrazu. 

Dofinansowaniem zostaną objęte też projekty w zakresie edukacji ekologicznej – w parkach narodowych powstaną centra edukacyjne, a akcje edukacyjne pomogą podnieść świadomość ekologiczną wśród samorządów, przedsiębiorców, lokalnych społeczności. 

Konkursy, skierowane między innymi do administracji publicznej, służb publicznych (Lasów Państwowych, parków narodowych, zarządzających gospodarką leśną lub wodną) oraz organizacji pozarządowych przeprowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Instytucja Pośrednicząca FEPW) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca FEPW). 

Na zrównoważoną turystykę

Komitet Monitorujący zatwierdził także kryteria wyboru projektów dla działania Zrównoważona turystyka. Wsparciem zostaną objęte inwestycje w obiekty i miejsca, które poprzez powiązanie ich ze sobą utworzą spójny projekt – ponadregionalny szlak turystycznych (np. historyczny, kulturowy, przyrodniczy, krajobrazowy). Inwestycje powstaną z poszanowaniem środowiska naturalnego – nie będą szkodziły przyrodzie.

Projekty przygotowywane są przez samorządy województw, w koordynacji międzywojewódzkiej, w szerokim partnerstwie z podmiotami regionalnymi i lokalnymi. Start konkursu został przesunięty na luty 2024. Za jego przeprowadzenie będzie odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów), aby przyspieszyć ich rozwój. Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

Jadwiga Emilewicz pełnomocnikiem rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej

15 maja 2023 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Jadwigę Emilewicz na pełnomocnika rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej i na wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na urząd Sekretarza Stanu.

Do jej zadań należeć będzie wspieranie współpracy pomiędzy organami administracji rządowej, agencjami wykonawczymi, zrzeszeniami, izbami gospodarczymi i innymi krajowymi podmiotami zaangażowanymi w polsko-ukraińską współpracę rozwojową, w szczególności w obszarze odbudowy Ukrainy.

Jadwiga Emilewicz będzie prowadziła też działania na rzecz współpracy pomiędzy krajowymi przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi we współpracę między Polską a Ukrainą, a także reprezentowała Radę Ministrów w rozmowach ze stroną ukraińską w tym obszarze.

W latach 2019-2020 była ministrem w drugim gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego; od 15 listopada 2019 r. jako minister rozwoju, a od 9 kwietnia 2020 r. objęła dodatkowo urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. Współautorka Tarczy Finansowej i Antykryzysowej dla firm zmagających się z bezprecedensowym kryzysem w trakcie pandemii Covid-19. Rozwiązania te ułatwiły wielu polskim przedsiębiorcom przetrwanie i ocaliły miejsca pracy. W rządzie zasiadała do 6 października 2020 r. Od 2019 r. jest posłem na Sejm, członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.  

Wcześniej, w latach 2018-2019, pełniła funkcję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a w latach 2015-2018 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. 

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, menedżer kultury, autorka wielu publikacji naukowych. 

Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Ma trzech synów.

Stały dialog Ministerstwa Infrastruktury z branżą transportową

Bieżące problemy związane z funkcjonowaniem towarowych przewozów drogowych, wynikające z rosyjskiej agresji na Ukrainę, były tematem rozmów podczas posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego. W posiedzeniu Rady 10 maja 2023 r. wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Stały dialog Ministerstwa Infrastruktury z branżą transportową

– Chciałbym podziękować przewoźnikom i kierowcom za współpracę i dialog, który owocuje wspólnymi działaniami na rzecz ochrony polskich przedsiębiorców wykonujących bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, jakim jest zabezpieczenie łańcucha dostaw w kraju i za granicą. Państwa ciężka praca jest szczególnie doceniana dziś, w obliczu wojny prowadzanej za naszą wschodnią granicą, która spowodowała przeorientowanie priorytetów transportowych w regionie. Wspólnie przeciwstawialiśmy się niekorzystnym rozwiązaniom wprowadzonym w Pakiecie Mobilności i zaskarżyliśmy te przepisy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chciałbym zapewnić, że także teraz, w tych trudnych czasach, nadal będziemy wspólnie działali w obronie praw polskich przewoźników drogowych. W odpowiedzi na doniesienia przewoźników o problemach podczas wykonywania przewozów na Ukrainę w związku z nakładaniem niezgodnych z prawem kar na polskich przedsiębiorców, wystąpiliśmy w tej sprawie do Komisji Europejskiej, a także do wicepremiera Ukrainy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.


Społeczną Radę Konsultacyjną przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego powołano zarządzeniem Głównego Inspektora Transportu Drogowego z 12 kwietnia 2016 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele organizacji o charakterze ogólnokrajowym zrzeszających przewoźników drogowych i kierowców zawodowych. Spotkania Rady odbywają cyklicznie, co kwartał, dotychczas odbyły się 32 spotkania tego gremium.

Społeczna Rada Konsultacyjna jest platformą bieżącej wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną a społecznymi partnerami. Jednym z zadań Rady jest wyrażanie opinii oraz zajmowanie stanowiska w ważnych sprawach związanych z branżą transportu drogowego i działalnością Inspekcji Transportu Drogowego.

Dopłaty do zbóż – warto opróżnić magazyny

Sprzedając: pszenicę, pozostałe zboża oraz rzepak i rzepik do 15 czerwca rolnik może otrzymać dopłatę. Do pszenicy jest to 2200 zł/ha. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2023 r.

Co obejmują dopłaty?

Dopłaty za pozostałe zboża: kukurydzę, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki zbożowe, grykę oraz za rzepak i rzepik będą zróżnicowane w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy.

Środki będą pochodziły z budżetu państwa.

Jak otrzymać dopłatę?

Aby otrzymać dopłatę, należy:

 • Sprzedać swoje zboże do 15 czerwca 2023 r.
 • Wziąć fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże.
 • Złożyć wniosek w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w terminie 1-30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowym oddziale ARiMR.

Plakat informacyjny

Materiały

Do pobrania
Plakat.pdf 0.59MB

Nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN w Sztokholmie

 • 28-29 kwietnia w Sztokholmie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych.
 • W spotkaniu wzięła udział minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
 • Polska minister finansów na forum ECOFIN podkreślała, że dodatkowe koszty związane z obronnością, służące wzmocnieniu solidarności międzynarodowej, powinny być brane pod uwagę w ramach oceny w procedurze nadmiernego deficytu przez KE.

Pierwszego dnia spotkania ministrowie i prezesi banków centralnych omówili możliwości wspierania przyszłego wzrostu w UE, w tym roli rynków kapitałowych i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw.

W trakcie sesji poświęconej długoterminowej stabilności finansów publicznych ministrowie dyskutowali o roli polityki fiskalnej w stabilizacji gospodarek. Odnotowali także ostatnie propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy zarządzania gospodarczego w UE.

Minister Rzeczkowska poprowadziła dyskusję w jednym z podstolików i zwróciła m.in. uwagę, że propozycje KE nie odpowiadają na polski postulat, wspierany przez inne kraje, ws. uwzględniania w unijnych regułach zwiększonych wydatków obronnych państw członkowskich. Dodatkowe koszty związane z obronnością, służące także wzmocnieniu solidarności międzynarodowej, powinny być brane pod uwagę w ramach oceny w procedurze nadmiernego deficytu. Wątpliwości Polski dotyczą także sposobu analizy stabilności zadłużenia i charakteru nadzoru budżetowego w UE, który powinien być nadal procesem wielostronnym.

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN w Sztokholmie ministrowie kontynuowali dyskusję dotyczącą wspierania Ukrainy i koordynacji działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową także pod kątem odbudowy powojennej Ukrainy. Minister Rzeczkowska raz jeszcze zaznaczyła, że Polska popiera wszelkie działania o wymiarze solidarnościowym, wspierające Ukrainę. Pozytywnie oceniła działania na forum międzynarodowym, w szczególności powołanie Wielostronnej Platformy Koordynacji Darczyńców na rzecz Ukrainy (Multi-agency Donor Coordination Platform for Ukraine). Stwierdziła, że Polska, z uwagi na swoje geograficzne położenie, kluczowe dla odbudowy Ukrainy, i bliskie relacje gospodarcze z Ukrainą, powinna być włączona w dyskusje dotyczące powojennej odbudowy Ukrainy.

Minister Rzeczkowska wzięła również udział w posiedzeniu Eurogrupy w formacie inkluzywnym. Ministrowie zapoznali się ze stanem prac w zakresie unii bankowej, w tym ostatnimi propozycjami dotyczącymi reformy ram dla zarządzania kryzysowego i gwarancji depozytów. Minister finansów Estonii przedstawił priorytety nowego rządu.

Blisko 800 uczestników na kongresie „Polska wieś XXI”

Blisko 800 osób związanych z branżą rolną, w tym około 100 panelistów z Polski i zagranicy wzięło udział w drugiej edycji Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa POLSKA WIEŚ XXI, który odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w Warszawie.  Przez dwa dni w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton uczestnicy kongresu debatowali nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem.

W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, a także kilkunastu byłych ministrów rolnictwa pełniących swą funkcję w kolejnych rządach minionych 30 lat. Z uczestnikami kongresu zdalnie połączył się także Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Tak szeroka reprezentacja i rozmowa o przyszłości polskiej wsi ponad podziałami umożliwiła spojrzenie na omawiane tematy z szerszej perspektywy uwzględniającej różnorodne i często odmienne punkty widzenia. „Proszę was o jedno […], nie musicie pomagać Telusowi, nawet nie musicie pomagać rządowi Prawa i Sprawiedliwości, bo nie wszyscy mamy takie same poglądy. Ale są pewne sprawy, które są świętymi rzeczami, które są ponad naszymi poglądami politycznymi. To jest właśnie sprawa pomocy polskiemu rolnikowi. To jest właśnie sprawa silnego polskiego rolnictwa. I jestem przekonany, że, cytując pana ministra Ardanowskiego, jeżeli nie będziemy się okładać cepami politycznymi, to razem możemy zbudować polskie rolnictwo silne”, mówił podczas inauguracji Kongresu Polska Wieś XXI minister Telus.

Jednymi z głównych tematów poruszonych podczas kongresu było bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych oraz wyzwania dla polskiej branży zbożowej w obliczu zmian geopolitycznych. Dużo uwagi poświęcono także suwerenności energetycznej, a w szczególności dynamice rozwoju OZE w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na terenach wiejskich. Uczestnicy debatowali również m. in. o polityce zdrowotnej, społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej na terenach wiejskich.

Tegoroczny kongres miał również wymiar międzynarodowy. Jego elementem był Europejski Zjazd Młodych Rolników, w którym uczestniczyli zagraniczni goście. Zjazd był okazją do dyskusji międzypokoleniowej i umożliwił przedstawienie potrzeb nowego pokolenia rolników gospodarujących na wsi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Łącznie w ramach Kongresu Polska Wieś XXI odbyło się ponad 20 różnych debat. Ich owocem jest pakiet rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej, który opublikowany zostanie wkrótce wraz z pełnym raportem podsumowującym wydarzenie.

————————-

Honorowy patronat nad Kongresem Polska Wieś XXI sprawował Prezydent RP Andrzej Duda. Partnerem strategicznym wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wiceminister Karol Rabenda: atom jest szansą, którą musimy wykorzystać dla Polski

– Kongres ICAPP2023 to wspólne przedsięwzięcie narodowych stowarzyszeń jądrowych z Korei, USA, Francji i Japonii. Rozwój atomu w Polsce to szansa dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego – mówi wiceminister Karol Rabenda podczas konferencji ICCAP w Seulu.

 Ceremonia otwarcia kongresu ICAPP2023

Wiceminister Karol Rabenda wraz z Prezesem PGE Wojciechem Dąbrowskim przebywają w Seulu, gdzie biorą udział w najważniejszej koreańskiej konferencji o energetyce jądrowej – ICCAP.

Podczas tego wydarzenia omawiane są kwestie związane z budową elektrowni jądrowej w Pątnowie, w tym jej harmonogramu i finansowania. Równolegle PGE i ZE PAK negocjują umowę wspólników spółki PGE PAK Energia Jądrowa oraz szykują się do badań lokalizacyjnych w Pątnowie.

– Podejmujemy współpracę z parterami w dziedzinie atomu, których doświadczenie pomoże nam uzyskać bezpieczną, tanią i czystą energię dla Polaków – uzasadnia wiceminister.

Wojciech Dąbrowski podczas konferencji podkreślił, że PGE to największa spółka energetyczna w Polsce, która jest ważnym podmiotem transformacji energetycznej. Współpraca polsko – koreańska i budowa elektrowni jądrowej w regionie konińskim jest jej ważnym elementem.

W niedzielę, wiceminister aktywów państwowych oraz Prezes PGE wzięli udział w roboczym spotkaniu z przedstawicielami KHNP – koreańskiego partnera, z którym PGE i ZE PAK współpracują przy projekcie budowy komercyjnej elektrowni jądrowej w Polsce. Rozmawiano o kolejnych krokach w realizowanym projekcie, w tym o planowanym studium wykonalności, badaniach terenu lokalizacji oraz o ocenie oddziaływania na środowisko. Prezes PGE poinformował także o powołaniu spółki „PGE PAK Energia Jądrowa”. Będzie ona reprezentować polską stronę w projekcie. Ma także pełne wsparcie rządu koreańskiego przy realizacji projektu.

Karol Rabenda oraz Wojciech Dąbrowski spotkali się także z delegacją koreańskiego Ministerstwa Energii, z wiceministrem Cheon Young-ghil na czele. Rozmowy dotyczyły polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej, zawirowań na światowych rynkach energetycznych związanych z agresją Rosji na Ukrainę oraz energetyki jądrowej. Wiceminister Korei podkreślił, że rząd wspiera polsko-koreański projekt. Wyrazem tego będzie planowana w ciągu najbliższych tygodni wizyta delegacji rządowej Korei w Polsce. Jednym z głównych tematów będzie wspólny projekt jądrowy.

Wiceminister miał okazję również uczestniczyć w otwarciu wystawy poświęconej technice i gospodarce Republiki Korei. Międzynarodowe Targi Energii Jądrowej INEX Gyeongju towarzyszą co roku konferencji jądrowej ICCAP  – jest to największa i najstarsza wystawa przemysłu jądrowego w Korei.

Transformacja energetyczna Polski

Transformacja energetyczna Polski zakłada rozwój energetyki atomowej. Przewiduje ona budowę elektrowni jądrowej według programu rządowego i biznesowego. Zapewni to stabilne, bezpieczne i tanie źródło energii. Kolejnym elementem polityki energetycznej będą SMR-y budowane przez polskie firmy i partnerów zagranicznych. Rozwój odnawialnych źródeł energii będzie uzupełnieniem polityki energetycznej. Uruchomienie pierwszej elektrowni atomowej planowane jest na 2033 r.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa realizowana w ramach projektu rządowego ma powstać we współpracy z amerykańską spółką Westinghouse, w miejscowości Lubiatowo-Kopalino, w gminie Choczewo na Pomorzu z wykorzystaniem technologii opartej o reaktor AP1000.

31 października 2022 r. spółki PGE S.A. razem z ZE PAK i koreańskim KHNP, w ramach projektu biznesowego, podpisały list intencyjny w Seulu, zgodnie z którym spółki planują budowę elektrowni jądrowej w oparciu o koreański reaktor APR1400 w Pątnowie koło Konina. Ma to być inwestycja uzupełniająca w stosunku do realizowanej w programie rządowym. Jednocześnie, tego samego dnia Minister Aktywów Państwowych podpisał z Ministrem Handlu, Przemysłu i Energii Korei porozumienie o współpracy, którego celem jest wyrażenie poparcia dla realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie koło Konina.

W marcu, PGE i ZE PAK podpisały porozumienie dotyczące założenia nowej spółki celowej, zgodnie z którym, PGE i ZE PAK będą posiadać po 50% akcji w nowopowstającej spółce, podejmując decyzje na zasadzie konsensusu. Wspólna spółka PGE i ZE PAK będzie reprezentować polską stronę.

Kierownictwo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na EKG w Katowicach

W dniach 24-26 kwietnia 2023 r. w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy (EKG). To jedna z największych imprez biznesowych w Europie Centralnej. W 15. edycji wydarzenia weźmie udział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister Grzegorz Puda

24 kwietnia

 • godz. 12.30 „Fundusze UE – wykorzystać potencjał” – wystąpienie inauguracyjne i udział w panelu

Tematy debaty: Inwestycje z największymi szansami na wsparcie ze środków UE w perspektywie 2021-2027. Zmiany w aplikowaniu o środki UE – opinie wnioskodawców i beneficjentów. Możliwości finansowania wkładu własnego w ramach inwestycji z udziałem środków UE – także w kontekście obecnej sytuacji finansowej samorządu terytorialnego. Jak najefektywniej wykorzystać finansowanie z funduszy unijnych? Jak unikać błędów i pułapek? Harmonogram naborów wniosków w Krajowym Planie Odbudowy – co dalej? Przegląd pierwszych konkursów w ramach KPO. Fundusze UE w czasie wojny na Ukrainie. Środki na odbudowę; wsparcie ze środków europejskich dla uchodźców na terenie Polski – efekty wybranych konkursów; doświadczenia i kontynuacja.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak

25 kwietnia

 • godz. 9.30 „Regiony i inwestycje”

Tematy debaty: Fundusze unijne ważnym źródłem finansowania projektów inwestycyjnych w Polsce. Ostatnie tak duże środki do wykorzystania? Programy, plany i instrumenty; alokacje i napięte harmonogramy w nowej perspektywie finansowej do 2027 roku. Spójność i transformacja – europejskie priorytety a plany polskich województw. W co chcą inwestować regiony? Nowe inwestycje prorozwojowe szansą na wpisanie się w globalne trendy: zielona i efektywna energetyka i transport, nowoczesna infrastruktura, klimat i środowisko, cyfryzacja. Otoczenie makroekonomiczne i stan finansów samorządowych a ich zdolność do zapewnienia wkładu własnego w projekty. Regionalna współpraca obszarów przygranicznych w kontekście inwestycji infrastrukturalnych i dzielenia się dobrymi praktykami.

 • godz. 19.00 Gala TOP Inwestycje Komunalne 2023

Konkurs jest organizowany cyklicznie przez PortalSamorządowy.pl. Jego celem jest honorowanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz wyróżnienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

26 kwietnia

 • godz. 11.30 panel „Rewitalizacja przestrzeni miejskich”

Tematy debaty: Skala i charakter działań rewitalizacyjnych w polskich miastach. Nowe funkcje przestrzeni miejskich – oczekiwania mieszkańców, możliwości samorządu, ambicje inwestorów. Projekty twarde, miękkie i zintegrowane. Rewitalizacje udane i chybione – przegląd doświadczeń, katalog błędów, uniwersalne zasady. Zachowanie dziedzictwa, stworzenie nowej wartości, zapobieżenie kryzysowi lub utracie funkcji – różne cele miejskich programów rewitalizacyjnych. Koszty, finansowanie, korzyści – jak mierzyć efektywność rewitalizacji?

wierzę, że będziemy mogli wzmacniać dialog między naszymi krajami

– Mamy dobre doświadczenia z funkcjonowania tutaj w Chile. Chcemy być szerzej obecni na rynku chilijskim. Z naszej strony zadeklarowaliśmy chęć udziału we wspólnych inwestycjach – mówi wicepremier Jacek Sasin po spotkaniu z Minister Górnictwa Chile.

Wiceminister Jacek Sasin podczas spotkania z Minister Górnictwa Chile

Wicepremier Jacek Sasin, podczas kolejnego dnia swojej wizyty, spotkał się z Minister Górnictwa Chile Panią Marcelą Hernando. Rozmowy dotyczyły m. in. współpracy polsko-chilijskiej w zakresie rozwoju górnictwa rud miedzi, kwestii związanych z przygotowywanym nowych regulacji podatkowych oraz przyszłych możliwości inwestowania w Chile przez KHGM, szczególnie w kontekście planowanych przez tamtejszy rząd działań zmierzających do intensyfikacji litu. Surowca ważnego w kontekście transformacji energetycznej.

 – Chile jest tym miejscem, które skupia sporą część światowych zasobów miedzy i litu – strategicznych surowców. Warto być tutaj obecnym. Jest tu sporo międzynarodowych firm. Cieszę się, że KGHM jest także wśród nich – mówi wicepremier Jacek Sasin.

  Chile jest krajem górniczym i jego rozwój gospodarczy w dużym stopniu zależy od wydobycia i eksportu surowców naturalnych. Posiada największe rezerwy złóż miedzi na świecie, jednak są to złoża o niskiej zawartości tego kruszywa. KGHM inwestując w kopalnie Sierra Gorda udowodnił, że ma doświadczenie i technologię do eksploatacji tych złóż i osiąga bardzo dobre wyniki.

– Inwestycja KGHM w Sierra Gorda sprawdziła się. W ostatnich latach bijemy rekordy wydajności wydobywczej i przerobowej. Osiągnięto tutaj znakomite wskaźniki jeśli chodzi o koszt wydobycia jednej tony miedzi – uzasadnia wicepremier.

Należy podkreślić, że należąca do KGHM kopalnia, podczas eksploatacji, spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska. Korzysta z odnawialnych źródeł energii, nie używa słodkiej wody lecz doprowadza ją z morza. Tego typu osiągnięcia są znakomitym argumentem do rozmów z chilijskim rządem o rozszerzeniu współpracy i kolejnych inwestycjach.

Wicepremier przekazał także dobre informacje związane ze zmianą podatku miedziowego.

 – Wydaje się, że przedstawione propozycje podczas naszych wspólnych rozmów są krokiem w dobrą stronę. Czekamy teraz na decyzję parlamentu chilijskiego i wtedy poznamy ostateczny kształt tych przepisów – dodaje Jacek Sasin.

Byli i obecni ministrowie rolnictwa na kongresie „Polska wieś XXI”

Już w środę rozpocznie się druga edycja Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa POLSKA WIEŚ XXI z udziałem ministrów rolnictwa pełniących swą funkcję w kolejnych rządach ostatnich 30 lat.  Podczas tego wydarzenia, które odbędzie się od 19 do 20 kwietnia w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton, uczestnicy debatować będą nad aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed polskim rolnictwem.

Kongres zainauguruje debata panelowa , w której udział potwierdzili Jan Krzysztof Ardanowski (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2018-2020), Artur Balazs (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1999-2001), Janusz Byliński (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1990-1991), Roman Jagieliński (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  w latach 1995-1997), dr Jacek Janiszewski (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1997-1999), Gabriel Janowski (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1991-1993), Krzysztof Jurgiel (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2005-2006 i 2015-2018), Jarosław Kalinowski (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w  latach 2001-2003), Wojciech Mojzesowicz (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2007), Grzegorz Puda (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 2020-2021), dr inż. Marek Sawicki (Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi w latach 2007-2012 i 2014-2015), dr inż. Andrzej Śmietanko (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w latach 1993-1995) oraz Adam Tański (Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w roku 1991, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2003). Z uczestnikami kongresu zdalnie połączy się także Komisarza UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Tak szeroka reprezentacja i rozmowa o przyszłości polskiej wsi ponad podziałami umożliwi spojrzenie na omawiane tematy z szerszej perspektywy uwzględniającej różnorodne i często odmienne punkty widzenia.

Wśród tematów, które zostaną poruszone podczas kongresu, na pierwszy plan wybija się bezpieczeństwo żywnościowe w dobie globalnych zmian polityczno-ekonomicznych oraz wyzwania dla polskiej branży zbożowej w obliczu zmian geopolitycznych. Sporo czasu poświęcone zostanie także suwerenności energetycznej, a w szczególności dynamice rozwoju OZE w kontekście bezpieczeństwa energetycznego na terenach wiejskich.

Goście porozmawiają również o polityce zdrowotnej (debata z udziałem m.in. Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika), społeczno-kulturalnej oraz edukacyjnej na terenach wiejskich. O sprawach mieszkańców wsi i rolnictwa z perspektywy organów kontroli państwowej i ochrony prawa dyskutować będą m.in. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś i Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek.

Kongres Polska wieś XXI

Tegoroczny kongres ma również wymiar międzynarodowy. Jego elementem jest Europejski Zjazd Młodych Rolników, w którym udział wezmą zagraniczni goście. Zjazd będzie okazją do dyskusji międzypokoleniowej i pozwoli poznać potrzeby nowego pokolenia rolników, które związało swoje życie z produkcją żywności i gospodarowaniem obszarami wiejskimi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Łącznie w ramach Kongresu Polska Wieś XXI odbędzie się ponad 20 różnych debat z udziałem około 100 panelistów z Polski i zagranicy. Celem nadrzędnym kongresu jest wypracowywanie pakietu rozwiązań i rekomendacji dla polskiej administracji oraz instytucji Unii Europejskiej.

Zarejestruj się

Więcej informacji o kongresie, szczegółowy program i rejestracja uczestników znajdują się na stronie internetowej: https://kongrespolskawies.pl/pl. Organizatorzy zachęcają do rejestracji online, która dostępna jest do wtorku, 18 kwietnia do godz. 16:00.

Kongres Polska wieś XXI

————————-

Honorowy patronat nad Kongresem Polska Wieś XXI objął Prezydent RP Andrzej Duda. Partnerem strategicznym wydarzenia zostało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.