Wspólnie z przedsiębiorcami będziemy pracować nad przepisami ułatwiającymi prowadzenie biznesu

Pakiet deregulacyjny to główny temat pierwszego posiedzenia reaktywowanego Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. Dzisiejszemu spotkaniu z przedstawicielami biznesu przewodniczył minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Dotrzymujemy słowa. Wspólnie ze środowiskiem przedsiębiorców będziemy pracować nad przejrzystymi przepisami, które ułatwią prowadzenie biznesu i funkcjonowanie firm. Zależy nam na współpracy, dialogu i zaufaniu. W ostatnich latach ten dialog nie wyglądał dobrze, a Zespół nie realizował należycie przypisanych mu zadań. Dziś reaktywowałem ten Zespół, aby wspólnie wykorzystać jego potencjał. Będziemy wspólnie pracować nad poprawą warunków prowadzenia biznesu w Polsce

– powiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Przy tworzeniu pakietu deregulacyjnego niezwykle istotny jest dla nas głos przedsiębiorców. To przede wszystkim oni będą korzystać z nowych przepisów. W pakiecie znajdą się rozwiązania ułatwiające m.in. kontrolę działalności gospodarczej czy zawieranie umów leasingu i przyspieszające postępowania administracyjne. Chcemy o nich rozmawiać

– podkreślił Mariusz Filipek, pełnomocnik ds. deregulacji i dialogu gospodarczego w MRiT.

W spotkaniu udział wziął minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, pełnomocnik ds. deregulacji i dialogu gospodarczego Mariusz Filipek oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców.  

Zespół ds. doskonalenia regulacji gospodarczych

Zadaniem Zespół ds. doskonalenia regulacji gospodarczych jest wspieranie Ministra w zakresie kształtowania i poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności poprzez analizę obowiązującego prawa i zgłaszanie propozycji zmian.

Pod koniec stycznia minister Krzysztof Hetman powołał w ministerstwie Pełnomocnika ds. deregulacji i dialogu gospodarczego, który na bieżąco będzie monitorował sytuację przedsiębiorców, a także podejmowanie działania legislacyjne, które ułatwią prowadzenie firm.

Pakiet deregulacyjny

Pakiet deregulacyjny zostanie oparty o propozycje, które zgłaszają środowiska przedsiębiorców, i będzie zawierał rozwiązania ułatwiające inwestowanie, a także usprawniające postępowania administracyjne czy pracę urzędów. W pakiecie znajdą się także rozwiązania m.in. ułatwiające kontrolę działalności gospodarczej oraz wspierające leasing.

Wideo

Europejski przemysł przed globalnymi wyzwaniami

W stronę solidnego rynku wewnętrznego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego – pod takim hasłem 8 i 9 lutego br. spotkali się w Genk przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za rynek wewnętrzny i przemysł. Podczas nieformalnego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności zastanawiano się, jaki kształt powinna przyjąć przyszła polityka przemysłowa Unii. W rozmowach udział wziął wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Nieformalne posiedzenie rady UE ds. konkurencyjności COMPET

Europejska polityka przemysłowa powinna być bardziej zintegrowana, innowacyjna, zrównoważona i odporna na zagrożenia. Powinna również uwzględniać specyfiki poszczególnych sektorów, regionów i państw członkowskich. Zarówno dla nas, jaki dla innych członków UE, drogowskazem dla rozwoju polityki przemysłowej powinny być priorytety wskazane w zakresie badań, oparte na przewagach konkurencyjnych i potencjale

– powiedział wiceminister Ignacy Niemczycki.

Wyzwania stojące przed Unią

Obecna strategia przemysłowa UE  zakłada m.in. wzmocnienie strategicznej autonomii UE, przyśpieszenie zielonej i cyfrowej transformacji przemysłu, wspieranie firm oraz poprawę współpracy z partnerami międzynarodowymi. W obliczu szybkich zmian gospodarczych i społecznych polityka przemysłowa UE powinna być także elastyczna i skuteczna w dostosowywaniu  się do nowych wyzwań.

Szczególnie istotna jest kwestia dalszej integracji jednolitego rynku usług, który posiada ogromny niewykorzystany potencjał ekonomiczny. W przypadku znacznej redukcji barier może się on przyczynić do wzmocnienia PKB państw UE o sumę między 279 a 457 miliardów euro (według Annual Single Market Report 2023). Ze względu na silne powiązanie sektorów przemysłu i usług przewiduje się również, że postęp integracji w usługach będzie miał pozytywny efekt również na produkcję przemysłową.

Miks energetyczny dostosowany do potrzeb i możliwości

Podczas obrad Rady wiceminister Niemczycki podkreślił, że polityka przemysłowa powinna być kształtowana uwzględniając równouprawnienie wszystkie źródeł nisko i zero-emisyjnych i z poszanowaniem prawa państw członkowskich do kształtowania własnego miksu energetycznego.

Powinniśmy mieć też na uwadze ryzyka związane z „drenażem mózgów” i ucieczką kapitału ludzkiego z mniej rozwiniętych regionów UE do państw UE o największym potencjale technologicznym. To bardzo niebezpieczne z perspektywy polskiej i unijnej zjawisko

– dodał wiceminister MRiT.

Na spotkaniu poruszono również temat zapewnienia równych szans na jednolitym rynku UE, który ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności w długoterminowej perspektywie. Wiceminister Niemczycki zauważył, że polityka pomocy publicznej nie może ograniczać równych warunków konkurencji na jednolitym rynku i prowadzić do rywalizacji między państwami członkowskimi UE.

Spotkania bilateralne

Na marginesie sesji Rady ds. Konkurencyjności, wiceminister Ignacy Niemczycki wziął również udział w dwustronnych rozmowach z przedstawicielami rządów państw UE.

Podczas spotkania ze Svenem Giegoldem, sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec, rozmawiano o współpracy na forum unijnym.

Spotkanie z Mortenem Bødskov, ministrem przemysłu, biznesu i spraw finansowych Danii dotyczyło polskiej i duńskiej prezydencji w UE, a rozmowa z Håkanem Jevrell, sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu Szwecji – kwestii związanych z pogłębianiem jednolitego rynku oraz przyszłorocznej, polskiej prezydencja w UE.

Samorządy mogą do końca stycznia 2024 r. wnioskować o dofinasowanie dróg z rso

Do 31 stycznia 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji na drogach samorządowych.

W 2024 r., podobnie jak w latach poprzednich, środki rezerwy subwencji ogólnej zostaną przeznaczone na dofinansowanie:

 • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
 • remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu,
 • utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę.

Kwota rezerwy subwencji ogólnej (zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r.) wynosi 335 999 tys. zł.

Propozycja kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2024, uzgodniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów, została 27 września 2023 r. pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Więcej informacji o dofinansowaniu zadań z rso na stronie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej.

Siła prostego języka

Już 68 instytucji z całej Polski podpisało deklarację na rzecz prostej komunikacji w urzędach. W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się V Forum Prostego Języka.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej staramy się pisać tak, aby wszyscy nas rozumieli. Promujemy prosty język i efektywną komunikację. W ciągu ostatnich pięciu lat przeszkoliliśmy grupę liderów pracujących w wielu instytucjach. Upowszechniają w nich wiedzę o prostym języku w codziennej komunikacji z obywatelami. Od 2018 r. w zakresie stosowania prostego języka przeszkoliliśmy już kilka tysięcy osób. 

Podczas V Forum Prostego Języka kolejne 14 instytucji publicznych podpisało deklarację, w której zobowiązały się do upraszczania komunikacji. Są to: 

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Szczeciński, 
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 •  Urząd Miasta Poznania, 
 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, 
 • Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,
 •  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, 
 • Urząd Statystyczny w Krakowie,
 • Rzecznik Finansowy, 
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego, 
 • Centrum e-Zdrowie,
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 

To oznacza, że już 68 instytucji z całej Polski jest sygnatariuszami tego porozumienia.

Na konferencji rozmawialiśmy też m. in. o:

 • przyszłości prostego języka,
 • sposobach wprowadzania zasad prostego języka w instytucjach publicznych,
 • dobrych praktykach w upraszczaniu komunikacji społecznej.

Wydarzenie z tradycją

13 lat temu na potrzeby resortu funduszy europejskich zespół badaczy pod kierunkiem prof. Jana Miodka jako pierwszy przeanalizował trudności, jakie są związane z pisaniem i informowaniem o Funduszach Europejskich

– mówi zastępca dyrektora departamentu komunikacji i promocji funduszy europejskich Robert Sidorowicz.

Naukowcy opracowali jasne zalecenia i zasady, które należy stosować, aby pisać prosto i zrozumiale. Od tego momentu rozpoczął się w Polsce ruch społeczny, znany w świecie jako tzw. plain language. Prostym językiem zainteresowały się m. in. banki, instytucje ubezpieczeniowe i inne urzędy.
Pierwsze Forum Prostego Języka „Prosto i kropka” zorganizowaliśmy w 2018 r. 

Polska pozostaje kluczowym partnerem USA w realizacji projektu pierwszej elektrowni jądrowej

8 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie minister Anny Moskwy z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim. Tematyka spotkania obejmowała rozwój polsko-amerykańskiej współpracy energetycznej, w szczególności energetyki jądrowej i bezpieczeństwa energetycznego.

Spotkanie minister Anny Moskwy z Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim.

Szefowa resortu klimatu i środowiska pozytywnie oceniła dotychczasową współpracę z USA w tym zakresie. Wyraziła zdecydowane poparcie Rządu RP dla kontynuacji i intensyfikacji rozwoju stosunków polsko-amerykańskich w  sektorze energii.

Stosunki Polski z USA mają kluczowe znaczenie w kontekście strategicznego partnerstwa w obszarze energii pomiędzy naszymi krajami, które należy uznać za wzorcowe w naszym regionie. Stosunki te należy nadal rozwijać, pogłębiać i wzmacniać. Partnerska i owocna współpraca rządowa i biznesowa w tym obszarze jest miarą naszego wspólnego sukcesu

— zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

Podczas spotkania omówiono także wspólne działania w zakresie ustanowienia w Polsce Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych, którego zadaniem będzie kształcenie kadr i przygotowanie programów szkoleniowo-edukacyjnych w sektorze energetyki jądrowej. Polsko-amerykańskie porozumienie w tym zakresie zostało podpisane przez minister Annę Moskwę we wrześniu 2023 r.

Jestem pewna, że centrum przyczyni się do rozwoju polskiej energetyki jądrowej, wprowadzenia w kraju technologii SMR oraz integracji energetyki jądrowej z pozostałymi czystymi technologiami, m.in. OZE. Oprócz rozbudowy kadr i kompetencji w obszarze energetyki centrum powinno oddziaływać poprzez ofertę szkoleniowo-edukacyjną także na kraje regionu Europy Środkowo Wschodniej

— podkreśliła szefowa resortu.

Podczas spotkania poruszono również zaangażowanie Polski i USA w przygotowania do Szczytu Klimatycznego ONZ (COP28) w Dubaju (ZEA). Podkreślono, że Polska popiera amerykański projekt Deklaracji na rzecz potrojenia energii jądrowej oraz planuje współpracę na rzecz realizacji globalnego celu, jakim jest znaczne zwiększenie potencjału energii jądrowej do 2050 r.

Jesteśmy zainteresowani przyłączeniem się do inicjatywy, jaką jest Deklaracja na rzecz potrojenia energii jądrowej. Jej treść i zakres ma istotne znaczenie dla promocji energii jądrowej oraz realizacji celów polityki klimatycznej i zachęca do potrojenia globalnej zdolności produkcyjnej energii jądrowej do 2050 r. Uważam, że przyszłość z zerową emisją netto na świecie nie jest możliwa bez konsekwentnego zwiększania mocy energii jądrowej

— zaznaczyła minister klimatu i środowiska.

Miejsce, gdzie biznes spotyka się z networkingiem

Networking jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych sposobów na zdobycie nowych kontaktów, zarówno w świecie biznesu, jak i poza nim. To jedna z najlepszych metod, aby pozyskać kolejnych klientów oraz budować silne więzi biznesowe. Networking jest skuteczny dzięki możliwości nawiązania bezpośredniej relacji z potencjalnymi klientami i partnerami. Dzięki temu firmy mają większy wpływ na decyzje odbiorców i kontrahentów, co może przełożyć się na wyższe przychody.

Doskonałym przykładem networkingu są kluby biznesowe, takie jak Executive Club, które łączą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005, Executive Club zrzesza liderów biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Klub inspiruje, integruje elity biznesowe, pomaga identyfikować potrzeby liderów zarządzania oraz służy budowaniu relacji i rozwojowi polskiego biznesu. Jest jedną z pierwszych i największych organizacji o takim profilu w Polsce.

Konferencje organizowane przez Executive Club stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń dla elity biznesowej w Polsce. To właśnie na tych spotkaniach poruszane są kluczowe dla naszej gospodarki tematy, które angażują i inspirują liderów różnych branż. Celem każdej z 4 corocznie organizowanych konferencji nie jest tylko podtrzymywanie relacji biznesowych, ale także zwrócenie uwagi uczestników na innowacyjne rozwiązania i nowe trendy, które kształtują przyszłość biznesu w Polsce.

Infrastruktura Polska i Budownictwo – obejmuje tematy związane z finansowaniem i rozwojem inwestycji drogowych, nowymi technologiami w budownictwie oraz dynamiką rozwoju transportu kolejowego.

Sustainable Economy Summit – skierowana do firm wdrażających oraz realizujących cele zrównoważonego rozwoju. Główny cel to promowanie idei zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu.

Green Industry Summit – skupia się na wyzwaniach odnoszących się do sektora przemysłowego w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Executive Innovation Forum – zawiera w sobie dość zróżnicowaną tematykę. Adresowana jest do osób decyzyjnych, które debatują na tematy związane z inwestycjami w innowacyjne produkty lub usługi, a także prace badawczo-rozwojowe.

Wszystkie konferencje stanowią spotkania w gronie wybitnych prelegentów i uczestników, polskich i zagranicznych. Uroczysta gala wręczenia nagród dla wyróżniających się firm stanowi idealne zakończenie każdej konferencji, co pozwala uczestnikom poczuć się docenionymi oraz zmotywowanymi do dalszego rozwoju swojej działalności.

Executive Club, to miejsce, gdzie biznes spotyka się z networkingiem, miejsce gdzie inspirują się biznesowi liderzy. Konferencje, ekskluzywne wydarzenia i spotkania pomogą w budowaniu relacji biznesowych na najwyższym poziomie, a także zaoferują możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami czołowych polskich i międzynarodowych firm.

Dołącz do Executive Club i zacznij osiągać swoje cele biznesowe już dziś!

Executive Forum – konferencje biznesowe i networking (executiveclub.pl)

Horizon4Poland’23 – wyjątkowe wydarzenie matchmakingowe na mapie Europy!

W dniach 21-22 listopada w Fabryce Norblina w Warszawie odbędzie się Horizon4Poland’23 – wyjątkowe wydarzenie matchmakingowe na mapie Europy!

Horizon4Poland’23

Konferencję realizują Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) działające w ramach największej w Polsce organizacji badawczej – Sieci Badawczej Łukasiewicz.  Zadaniem BPK jest wsparcie polskich przedsiębiorców oraz środowiska naukowego w pozyskiwaniu środków z programu Horyzont Europa, w którym Komisja Europejska do 2027 roku przewidziała 95 mld euro na konkursy z tytułu projektów.

Formuła Horizon4Poland (H4P) stwarza możliwość:  

 • dołączenia do społeczności europejskich leaderów innowacji w ramach Partnerstw europejskich,  
 • pozyskania międzynarodowego partnera i finansowania,  
 • zapoznania się z ofertą Branżowych Punktów Kontaktowych,  
 • zorientowania się w zagadnieniach Programu Horyzont Europa, 
 • zwiększenia poziomu innowacyjności, wymiany doświadczeń, synergii projektów.

Wydarzenie Horizon4Poland’23 to:

 • 7 sesji tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli 12 partnerstw europejskich,
 • 15 tematycznych roundtables,
 • 25 godzin dyskusji i spotkań z liderami innowacji w Europie,
 • spotkania matchmakingowe pozwalające na zdobycie kontaktów biznesowych,
 • sesja pitchingowa i niezliczona ilość pomysłów na innowacje oraz okazji  przedstawienie swoich project ideas,

Konferencja skierowana jest do firm, organizacji międzynarodowych, instytucji naukowych, instytucji publicznych zarówno z Polski jak i z Europy. Weźmie w niej udział ponad 400  uczestników polskich i zagranicznych, w tym: eksperci z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, naukowcy wiodących jednostek badawczych w kraju i za granią, przedsiębiorcy, przedstawiciele biznesu, innowatorzy, przedstawiciele Komisji Europejskiej i 12 Partnerstw europejskich, którzy zachęcą do aktywności na forum UE.

Patronat Honorowy nad Horizon4Poland’23 objęła Komisja Europejska –   Przedstawicielstwo w Polsce. Patronem Strategicznym H4P jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia jest 12 Partnerstw europejskich: Made in Europe, 2Zero, CCAM, Photonics21, EIT Health, Built4People, EIT Food, EIT Urban Mobility, Batt4EU, ERA4Health, IHI i THCS, których działalność koncentruje się wokół najważniejszych obszarów dla rozwoju Europy: zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji, przemysłu, klimatu, energii, mobilności, budownictwa, baterii litowo-jonowych, fotoniki, żywności i zdrowia. 

Wydarzenie będzie realizowane tylko i wyłącznie w formule stacjonarnej. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły i rejestracja na https://bpkhoryzont.pl/h4p23/ do 31.10.2023

***

Pierwsza edycja Horizon4Poland odbyła się 22 listopada 2022 roku.  Podczas wydarzenia można było wziąć udział w 7 sesjach tematycznych przygotowanych przez poszczególne Branżowe Punkty Kontaktowe. W ramach tych sesji poruszonych zostało ponad 30 tematów i przeprowadzono 4 panele dyskusyjne. W części matchmakingowej na uczestników czekało 14 stolików tematycznych oraz 15 stolików do indywidualnych spotkań 1 na 1. W wydarzeniu wzięło udział 250 osób.

Wnioski z XII posiedzenia Komitetu ds. Umowy Partnerstwa i przeglądu programów operacyjnych na lata 2014-2020

Omówienie stanu wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz podsumowanie realizacji instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, a także ostatniego etapu wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 – to główne tematy dwóch spotkań z udziałem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz ekspertów i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Podczas dwunastego posiedzenia Komitetu ds. Umowy Partnerstwa dokonano przeglądu realizacji Umowy Partnerstwa i programów, które były wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Wdrażaniu programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020 towarzyszyły trudne okoliczności tj. pandemia czy wojna w Ukrainie. Z tego powodu zostaliśmy zobligowani do wprowadzenia zmian w krajowych i unijnych regulacjach prawnych, które – po pierwsze – pozwoliły na większą elastyczność w wydatkowaniu środków unijnych, a po drugie – szczególnie w kontekście pandemii COVID-19 – na uruchomienie dodatkowych środków na działania naprawcze w ramach instrumentu REACT-UE

– podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na spotkaniu, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Podczas posiedzenia podsumowano również stan realizacji instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  

W przyszłości będziemy kontynuowali te działania. W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 jednym z celów polityki spójności Unii Europejskiej jest bowiem zwiększenie wpływu lokalnych wspólnot na kształtowanie polityki terytorialnej poprzez realizację instrumentów terytorialnych

– dodała wiceszefowa MFiPR.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przyznała również, że w programach realizowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 istotnie wzrosła liczba i wartość złożonych przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów o dofinansowanie. Według stanu na 17 września br., poziom kontraktacji osiągnął już 100,6% całej alokacji. Wszystkie projekty współfinansowane z funduszy unijnych w perspektywie na lata 2014-2020 muszą zostać zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2023 r. 

Cieszę się, że Polska jest liderem wśród państw członkowski UE w zakresie wydatkowania i certyfikacji środków z polityki spójności. Finalizujemy duże projekty związane z infrastrukturą transportową (drogową i kolejową), wspieramy innowacyjność i przedsiębiorców, inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy też przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

– podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak. 

Doroczne podsumowanie programów operacyjnych

Drugie spotkanie, które w tym samym dniu odbyło się w siedzibie MFiPR, dotyczyło rocznego przeglądu programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pandemia Covid-19, agresja wojsk rosyjskich w Ukrainie, które z kolei wywołały kryzys migracyjny i energetyczny oraz przerwały istniejące łańcuchy dostaw, miały również wpływ na realizację programów operacyjnych. Dzięki współpracy państw członkowskich, w tym Polski, z Komisją Europejską wprowadziliśmy jednak korzystne rozwiązania dot. elastyczności w wydatkowaniu środków z polityki spójności w ramach pakietów legislacyjnych – tj. Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII), Inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), pakiet działań z polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) oraz elastyczna pomoc dla terytoriów (FAST-CARE)

– podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
 
Istotny wpływ na proces wdrażania funduszy europejskich w ciągu minionych 12 miesięcy miały też zmiany, dzięki którym na uruchomiono dodatkowe środki na działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i niwelowanie jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Było to również możliwe dzięki instrumentowi „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-UE)”.

W ramach rocznego przeglądu omówione zostały też działania informacyjno-promocyjne prowadzone w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – zarówno te na poziomie horyzontalnym jak i na poziomie instytucji zarządzających, a także wyniki ewaluacji tych działań.

Wszystkie ręce na pokład!MSC przyznało nagrody, podsumowując 10 lat działalności w Polsce

Organizacja pozarządowa Marine Stewardship Council (MSC), działająca na rzecz zrównoważonego rybołówstwa, doceniła podmioty, które w ciągu ostatniej dekady wyróżniły się największym zaangażowaniem w rozwój Programu MSC w naszym kraju.

MSC działa w Polsce od 2013 roku. W tym czasie wielkość produkcji przetwórstwa rybnego w naszym kraju wzrosła o ponad 38%[1], a sprzedaż certyfikowanych produktów zaliczyła blisko 14-krotny wzrost[2].  Wraz z rozwojem branży zmieniała się również świadomość dotycząca wpływu rybołówstwa na planetę i ekosystemy morskie. MSC odegrało w tym zakresie kluczową rolę, poprzez program certyfikacji produktów w łańcuchu dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz tworzenie programów edukacyjnych wpływających na decyzje zakupowe konsumentów. Niebieski certyfikat MSC umieszczony na produktach rybnych i owocach morza – gwarantujący, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk – jest już rozpoznawalny wśród blisko 1/3 Polaków (32%) i cieszy się ich dużym zaufaniem[3].

Obecnie w Program MSC zaangażowanych jest już ponad 120 polskich firm w łańcuchu dostaw, a sprzedaż certyfikowanych ryb i owoców morza na naszym rynku wynosi blisko 24 tys. ton rocznie. To ponad 14 razy więcej niż 10 lat temu. Dzięki temu do polskich domów trafiło już 400 mln sztuk produktów z niebieskim znakiem MSC, które można kupić w sklepach w 25 tys. lokalizacjach w kraju – zarówno w popularnych sieciach handlowych, jak i osiedlowych sklepikach – mówi Anna Dębicka, Dyrektorka Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej – Ten sukces nie byłby możliwy, bez otwartych na zmiany partnerów – rybaków, przetwórców, jednostek certyfikujących, organizacji pozarządowych, pracowników naukowych i przedstawicieli uczelni wyższych oraz mediów. Świętując 10-lecie „wypłynięcia” na polski rynek, pragnęliśmy docenić tych partnerów, którzy w ciągu ostatniej dekady wyróżniły się największym zaangażowaniem w rozwój Programu MSC w naszym kraju.

MSC Awards po raz pierwszy w Polsce

MSC Awards to prestiżowe nagrody, które od lat przyznawane są firmom i instytucjom m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, USA czy Hiszpanii, które wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów morskich. 7 września br., podczas Gali 10-lecia MSC w Polsce, nagrody te po raz pierwszy zostały przyznane także podmiotom w Polsce.

Nagrody MSC Awards Poland 2023 dla firm przetwórczych i sieci handlowych zdobyły m.in. Lidl (Najlepsza sieć handlowa), Kaufland (Marketing Champion – Najlepsze działania komunikacja), Rossmann (Premiera Roku), Abramczyk (Najlepsza marka kat. dziki łosoś) oraz Princes (Najlepsza marka kat. tuńczyk). Specjalną nagrodę Grand Prix 10-lecia otrzymała firma FRoSTA, która w 2014 r. jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła certyfikat MSC na wszystkich swoich produktach rybnych. Pionierskie działania FRoSTY stały się przykładem dla innych firm, przyczyniając się tym samym do znaczącego rozwoju oferty certyfikowanych ryb i owoców morza na polskim rynku.

Dodatkowo MSC uhonorowało tytułami Ocean Hero organizacje, instytucje i osoby, których działania znacząco przyczyniły się do rozwoju Programu MSC oraz budowania świadomości społecznej dotyczącej zrównoważonego rybołówstwa i potrzeby ochrony ekosystemów morskich. Nagrody te zostały przyznane m.in. Departamentowi Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (kat. instytucja), Instytutowi Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (kat. edukacja), Fundacji WWF Polska (kat. organizacja pozarządowa), Martinowi Gimenezowi Castro (kat. ambasador).

Specjalną nagrodę przyznali także sami konsumenci, głosując na swój ulubiony certyfikowany produkt MSC, dostępny na polskim rynku. W Plebiscycie na „Najlepszy Produkt MSC 2023” zwyciężył Łosoś pacyficzny dziki Sockeye z Alaski firmy Suempol.

Gala 10-lecia MSC w Polsce została objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a partnerami wydarzenia były: Bureau Veritas, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.msc.org/pl/10-lat 

Pełna lista zwycięzców MSC Awards Poland 2023

FRoSTA – Grand Prix 10-lecia MSC

Suempol – Najlepszy Produkt MSC 2023 (wybór konsumentów)

Lidl Polska – Najlepsza sieć handlowa     

Kaufland – Najlepsze działania komunikacja

Rossmann – Premiera roku

FRoSTA – Najlepsza marka kat. ryby białe              

Princes – Najlepsza marka kat. tuńczyk

Graal – Najlepsza marka kat. pelagiczne

Abramczyk – Najlepsza marka kat. łosoś

Mars Polska – Najlepsza marka kat. pet food       

Espersen – Najlepszy dostawca kat. mrożone

Przedsiębiorstwo Rybne Łosoś – Najlepszy dostawca kat. puszki i słoiki    

Lisner – Najlepszy dostawca kat. chłodzone         

MOWI – Najlepszy dostawca kat. Food-to-go      

Dalekomorska Organizacja Producentów Ryb – Ocean Hero Rybołówstwo

Departament Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ocean Hero Instytucja

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy – Ocean Hero Nauka      

Fundacja WWF Polska – Ocean Hero NGO

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – Ocean Hero Edukacja

Magazyn Przemysłu Rybnego – Ocean Hero Media

Martin Gimenez Castro – Ocean Hero Ambasador

*             *             *

DODATKOWE INFORMACJE:

MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną, międzynarodową organizacją pozarządową, która działa od ponad 25 lat. Wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi MSC opracowało standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, aby promować przyjazne środowisku praktyki rybackie wśród konsumentów i partnerów na całym świecie. Działania MSC obejmują wyróżnianie odpowiedzialnych praktyk rybackich certyfikatem MSC, certyfikację w łańcuchu dostaw, współpracę z partnerami biznesowymi oraz programy edukacyjne wpływające na decyzje zakupowe konsumentów na całym świecie. Niebieski certyfikat MSC znajdujący się na produktach rybnych i owocach morza pochodzących ze zrównoważonych połowów, gwarantuje, że pochodzą one ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk, a produktami rybnymi i owocami morza będziemy cieszyć się zarówno my jak i przyszłe pokolenia.

W program MSC zaangażowanych jest obecnie już ponad 500 rybołówstw, co przekłada się na 19% światowych połowów dzikich ryb i owoców morza. Dzięki temu na pólkach sklepowych na całym świecie dostępnych jest już ponad 20 000 różnych produktów z niebieskim certyfikatem MSC (dane za brytyjski rok finansowy 2021-22).

W Polsce MSC działa już od 10 lat. Przez ten czas polskie firmy przetwórcze wyprodukowały ponad 800 tys. ton certyfikowanych produktów na rynki w Polsce, Europie i na całym świecie, a w samej Polsce sprzedanych zostało 400 mln sztuk produktów ze znakiem MSC. Polscy konsumenci mogą wybierać z blisko 400 certyfikowanych produktów, które można znaleźć zarówno w największych sieciach handlowych, jak i osiedlowych sklepikach.

www.msc.org/pl


[1] Wielkość produkcji przetwórstwa rybnego w 2012 r. wynosiła 423,2 tys. ton (Rynek Ryb Nr 22/2014, IERIGŻ, str. 25), a w 2022 r. szacowana była na 584,3 tys. ton (Rynek Ryb Nr 33/2022, IERIGŻ, str. 26).

[2] Porównanie wolumenu sprzedaży certyfikowanych produktów MSC w Polsce w latach 2012 (1664 ton rocznie) i w 2022 (23182 ton rocznie). Dane Marine Stewardship Council.

[3] Dane na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie MSC przez niezależną agencję badawczą GlobeScan od stycznia do marca 2022 r. Cykliczne badania przeprowadzane w 23 państwach przez GlobeScan to jedne z największych na świecie badań konsumentów ryb i owoców morza, obejmujące ponad 25 tys. respondentów z całego świata, w tym ponad 20 tys. konsumentów ryb i owoców morza. Powyższe dane dotyczą wyników dla Polski, gdzie przebadanych zostało 734 respondentów, w tym 610 konsumentów ryb i owoców morza.

Parlament zakończył prace nad prosumentem lokatorskim

Ministerstwo Rozwoju i Technologii promuje wykorzystanie OZE w blokach. Dlatego przygotowaliśmy instytucję prosumenta lokatorskiego. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzająca nasze rozwiązanie, czeka już tylko na podpis Prezydenta.

Fotowoltaika budynek wielorodzinny

Dostosowaliśmy istniejącą już formę prosumenta energii odnawialnej do potrzeb wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Robimy to w taki sposób, aby korzyści z wytwarzanej energii mogły być wykorzystane na wspólne potrzeby mieszkańców budynków wielolokalowych. Szersze wykorzystanie OZE w zabudowie wielorodzinnej oznacza oszczędności finansowe, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym

– podkreśla minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zwiększenie ilości energii wytwarzanej w samych miastach zmniejszy obciążenie sieci dystrybucyjnej i przesyłowej związane z koniecznością dostarczania energii z oddalonych elektrowni. Właśnie na obszarze miasta, sieć elektroenergetyczna jest najlepiej rozwinięta i posiada największe rezerwy do wykorzystania

– dodaje szef MRiT.

OZE w budynku wielorodzinnym

Najważniejsza zmiana polega na możliwości zmiany formy wynagrodzenia za energię. Jeżeli prosumentem energii odnawialnej będzie prosument indywidualny, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego, będzie mógł on zmienić formę wynagrodzenia – z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego, na wypłatę wartości energii na wskazany przez siebie rachunek bankowy.
Środki z depozytu prosumenckiego, wykorzystywane będą na zakup energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku na którym jest umiejscowiona mikroinstalacja OZE (lub innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta energii odnawialnej).

Prosument lokatorski – warunki i zasady rozliczeń

 Jest to forma znacznie wygodniejsza dla zarządców budynków wielolokalowych, ponieważ mogą oni przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze bezpośrednio na remonty czy konserwacje budynków, jak również obniżyć czynsze dla lokatorów. Taka forma wynagrodzenia jest bardziej namacalna, a tym samym atrakcyjniejsza dla zarządców, którzy dotychczas nie byli w dużym stopniu zainteresowani tego rodzaju inwestycjami

– zaznacza minister Waldemar Buda.

Rozliczenie energii będzie składać się z dwóch etapów:

 • Za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.
 • Nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Dodatkowo trzeba będzie następujące warunki:

 • mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja),
 • moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem),
 • budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.

Wypłacone środki można przeznaczyć na:

 • rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej;
 • obniżenie opłat (np. na fundusz remontowy, energia elektryczna, ciepło, gaz, administracja, sprzątanie) związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona instalacja OZE;
 • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw trafi teraz pod podpis Prezydenta.

Przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego zaczną obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia podpisanej przez Prezydenta ustawy w Dzienniku Ustaw.