Forum Liderów Ochrony Środowiska powraca w formie stacjonarnej!

Podczas tegorocznej edycji FLOŚ, eksperci z zakresu ochrony środowiska wygłoszą prelekcje na tematy związane z ekotransformacją, rozwiązaniami ekologicznymi, wymaganiami wobec przedsiębiorców i śladem węglowym.

Poprzednia edycja FLOŚ w 2021 roku miała formę online, z uwagi na ówczesną sytuację epidemiologiczną. W tym roku Konferencja nareszcie powraca do swojej formy stacjonarnej. Tegoroczna, już XVI edycja Forum odbędzie się 15 czerwca w miejscowości Piasek k. Pszczyny. Po raz kolejny nie zabraknie na niej najlepszych ekspertów, a jej tematem przewodnim będzie ekotransformacja przedsiębiorstw.

Organizując FLOŚ, firma SQD Alliance (https://sqda.pl) każdorazowo dba o to, by tematy prelekcji jak najtrafniej odpowiadały na bieżące problemy i wyzwania przedsiębiorców i zmiany w regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W związku z ogłoszonym w 2019 roku przez Parlament Europejski kryzysem klimatycznym i koniecznością ograniczenia negatywnego wpływu działalności firm na środowisko, tegoroczne Forum skupia się na zagadnieniach związanych z nowymi obowiązkami w zakresie raportowania niefinansowego, taksonomii, technicznych rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych, a także rozwiązań technicznych i finansowania proekologicznych przedsięwzięć.

Wśród prelekcji pojawią się tematy Fit for 55, pakietu działań legislacyjnych, których założeniem jest osiągnięcie celów klimatycznych i środowiskowych na rok 2030 oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku. Uczestnicy dowiedzą się więcej na temat wyzwań, jakie przed polskimi przedsiębiorcami stawia prawo w obszarze ochrony środowiska, a także rozszerzenia zakresu odpowiedzialności prawnokarnej przedsiębiorstw za przestępstwa przeciwko ochronie środowiska. Wobec rosnącego zainteresowania tematyką śladu węglowego i jego obliczania, w trakcie Konferencji odbędzie się również warsztat nt. obliczania śladu węglowego dla organizacji i produktu w praktyce. Podczas warsztatu zaprezentowana zostanie aplikacja internetowa służąca do określenia śladu węglowego w firmach.

Na tegoroczną edycję Forum Liderów Ochrony Środowiska można się zapisać za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia https://forum-flos.pl, gdzie znajdują się tematy i opisy zaplanowanych w tym roku prelekcji, sylwetki ekspertów, a także informacje o partnerach i patronach medialnych wydarzenia.

Ruszył nabór na operatora nowego Programu Mikro Granty

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 r. nowego Programu Mikro Granty. Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu. Kwota do rozdysponowania w ramach Programu wynosi 30 mln zł.

Odpowiadając na bardzo duże zapotrzebowanie społeczności lokalnych, gdzie realizowanych jest wiele wartościowych inicjatyw aktywizujących ruchowo Polaków i promujących aktywność fizyczną, Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało specjalny, dedykowany im nowy Program Mikro Granty.

Program Mikro Granty ma na celu wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, w których wysokość dotacji nie przekracza 20 tys. zł. Projekty te mają stanowić podstawę do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych.

Uruchomienie programu umożliwi nam dotarcie z bezpośrednim wsparciem finansowym do lokalnych środowisk sportowych, które z uwagi na zróżnicowane uwarunkowania posiadają pewne ograniczenia w dostępie do dużych projektów grantowych. Naszym celem jest włączenie jak największej liczby dzieci i młodzieży do regularnej aktywności sportowej. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży. Unikalna formuła programu, zastosowana po raz pierwszy przez Ministerstwo, pozwoli na wsparcie nawet ponad 1,5 tysiąca lokalnych projektów

– mówi minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Wyłonienie operatora

Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu, który następnie przeprowadzi rekrutację wniosków o dofinansowanie. Operator może wesprzeć organizację otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w których wysokość jednorazowej dotacji nie przekroczy 20 tys. zł.

Termin naboru

Termin składania wniosków określono na 19 maja 2023 roku. Wnioski zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r. Planujemy aby już od czerwca pierwsi wnioskodawcy mogli składać swoje wnioski do operatora.

Program Mikro Granty

Program ma stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego z obszaru małych i średnich projektów kierowanych do dzieci i młodzieży. Program Mikro Grantów ma umożliwić dotarcie z ofertą aktywizacji do grup środowiskowych oraz społecznych, które wcześniej takiej możliwości nie posiadały – nie były beneficjantami zadań publicznych. Działania te zaspokoić powinny bardzo duży popyt społeczny na tego typu zadania, wynikający ze zwiększającej się świadomości mieszkańców, a także motywacji wewnętrznej do aktywizacji środowiska lokalnego, w czym środki publiczne pełnią kluczową rolę. Ważna jest w tym zakresie dostępność do zorganizowanych, regularnych aktywności sportowych prowadzonych przez przystosowane do tego podmioty – kluby sportowe i inne organizacje właściwe dla tych środowisk, które prowadzą taką działalność.

Głównymi celami programu są:

 1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
 3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
 4. wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
 5. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
 6. stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

Więcej informacji o Programie Mikro Granty w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Zlokalizować zrównoważony biznes

Europejski Zielony Ład i Dyrektywa CSRD, która zacznie obowiązywać już od 2024 r., to dla dużych spółek kolejne impulsy do zainteresowania się kwestiami ESG. Swoje zdanie na ten temat mocniej podkreślają też polscy konsumenci – prawie 60 proc. uważa, że firmy nieprowadzące działań społecznych i środowiskowych równolegle z biznesem powinno się karać[1]. Według raportu McKinsey, połowa organizacji szukająca w tym celu wsparcia w technologii opiera działania na zaawansowanej analityce, w tym analityce lokalizacyjnej.

Przedsiębiorstwa coraz częściej odczuwają konieczność krótko- i długoterminowego planowania – podejmowane działania muszą w końcu przynieść zysk zarówno w ciągu najbliższych 140 dni, jak i 140 lat. Możliwość wizualizacji określonych wskaźników na mapach odgrywa dlatego coraz większą rolę w skutecznym zarządzaniu firmami, w tym także w coraz bardziej istotnym obszarze ESG. Według raportu „Sustainability’s deepening imprint” firmy McKinsey, by stawić czoła wyzwaniom w sposób, który przyniesie korzyści zarówno dla środowiska naturalnego, jak i biznesowego, prawie połowa organizacji opiera działania na big data i zaawansowanej analityce, w tym analityce lokalizacyjnej. Co może ona pokazać?

Gałąź, na której siedzę

– Spójrzmy na przykład marki Nespresso, która do monitorowania parametrów dotyczących plantacji kawy wykorzystuje rozwiązania bazujące na systemach informacji geograficznej (GIS) – mówi Agnieszka Nosal, Dyrektor Zarządzająca Esri Polska, firmy określonej przez Forrestera liderem w zeszłorocznym raporcie Climate Risk Analytics. – Kawa to delikatny krzew, uprawiany w krajach rozwijających się, silnie zależny od zdrowych ekosystemów. Zmiany klimatu mogą mieć dla niej, a tym samym dla Nespresso, katastrofalne skutki. Dzięki GIS firma podejmuje decyzje o rozwoju, plantacjach i infrastrukturze na podstawie danych przedstawionych na interaktywnych mapach. W centrum wszystkich tych działań znajduje się analityka, która pozwala przewidywać efekty zastosowanych rozwiązań, ich oddziaływanie na środowisko i społeczność, oraz na tworzenie scenariuszy „awaryjnych”, np. na wypadek katastrof naturalnych.

To świetnie obrazuje, jak obszar działań na rzecz zrównoważonego rozwoju danej firmy, w powszechnym mniemaniu będący tym „pozafinansowym”, ściśle się z nią łączy – a wręcz ma zasadnicze znaczenie dla możliwości dalszego prowadzenia działalności. Ta kwestia jest jeszcze bardziej widoczna, kiedy zamiast o uprawie kawy, której zbiory przypadają dwa razy w roku, pomyślimy np. o trudniej odnawialnym drewnie.

W gąszczu danych

IKEA wykorzystuje rocznie ponad 700 milionów metrów sześciennych drewna. By zapewnić sobie stały dostęp tego surowca, jej spółka zależna nabyła połacie lasów w USA, Rumunii i w regionie Morza Bałtyckiego, jednocześnie rozwijając technologię niezbędną do zarządzania tymi obszarami. Część drewna będącego własnością firmy trafia do produkcji mebli, a realizowany przez nią program zrównoważonej gospodarki leśnej wspiera rozwój i stan zdrowotny lasów dla przyszłych pokoleń. Umożliwiają to mapy oparte na GIS, które prezentują zasoby i umożliwiają ich analizę oraz holistyczne myślenie o tak ogromnych przestrzeniach, jak lasy. Analityka lokalizacyjna odgrywa tu ważną rolę, od małych do dużych obszarów – czy to w monitorowaniu stanu zdrowia drzew i zwierząt, identyfikacji obszarów podatnych na inwazję owadów, czy w zarządzaniu złożoną dynamiką wzrostu i pozyskiwania drewna w okresach sięgających 140 lat.

– Istotne jest, że rozwiązania tego typu pozwalają objąć i prześledzić cały proces decyzyjny – zauważa Dyrektor Zarządzająca Esri Polska. – W innym niż GIS środowisku zgromadzenie wszystkich danych i połączenie ich w całość, by uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania, byłoby niezwykle czaso- i kosztochłonne. Tymczasem mapa pozwala zebrać i czytelnie przedstawić dane przestrzenne, dzięki czemu nawet laik jest w stanie wyciągnąć z nich wnioski w bardzo krótkim czasie.

Myślenie geoprzestrzenne

Posługując się innymi przykładami można np. powiedzieć, że analityka lokalizacyjna oferuje umiejętność dostrzeżenia skutków budowy drogi szybkiego ruchu w danym terenie – zarówno tych bieżących, jak i długofalowych – zanim jeszcze ktokolwiek wbije łopatę w ziemię. To również zdolność do dokładnego prognozowania efektów akcji promocyjnej na danej ulicy czy osiedlu, zanim jakikolwiek plakat tam się pojawi. To także możliwość określenia efektów, jakie zmiana sposobu ogrzewania domów w mieście (na w pełni bezemisyjne) będzie miała dla czystości powietrza w regionie.

Tego typu przykłady można mnożyć. Szczególnie, że każda firma działa w otoczeniu na które ma wpływ, a otoczenie z kolei oddziałuje na nią samą. Do tego, możliwości wykorzystania analityki przestrzennej w firmach stają się coraz większe – rozwój Internetu rzeczy ułatwia zdobywanie danych, a chmura ich przechowywanie i przetwarzanie. W połączeniu, systemy te zapewniają swojego rodzaju skarbnice wiedzy przestrzennej, która dzięki wielowymiarowym analizom daje wskazówkę, gdzie najlepiej szukać wartości: zysków, oszczędności, optymalizacji, zrównoważenia. Nie chodzi jednak o jednorazową analizę danego obszaru – płaska mapa stanowi obraz niejako zamrożony. Celem jest bieżące ukazywanie stale zmieniającej się sytuacji i podejmowanie działań na podstawie realnego wglądu w stan środowiska.

Coraz wyraźniej widać, że technologia ma szansę wspierać firmy we wszystkich poziomach planowania odporności, zarówno biznesowej, jak i środowiskowej. Traktowanie zrównoważonego rozwoju jako kluczowej zasady i szansy na zdobycie przewagi konkurencyjnej jest krokiem naprzód, który powinni wykonać wszyscy innowatorzy w biznesie. Przestrzeń stanowi dla wszystkich ramę pozwalającą uporządkować i przeanalizować szereg relacji i zależności, by wybrać optymalną, najwłaściwszą drogę do zrównoważonego rozwoju i lepszej przyszłości.

[1] SEC Newgate ESG Monitor,2022

gala konkursu Polski Produkt Przyszłości: nagrody dla innowatorów

W Warszawie odbyła się 25. jubileuszowa gala konkursu Polski Produkt Przyszłości. W imieniu MFiPR gratulacje wszystkim uczestnikom i laureatom złożył online minister Grzegorz Puda. Natomiast w uroczystości wręczenia nagród w poszczególnych kategoriach uczestniczył wiceminister Marcin Horała. 

Nabór do konkursu Polski Produkt Przyszłości został zakończony 14 grudnia 2022 r. Do jego tegorocznej edycji zgłoszono 148 projektów, z czego aż 127 zostało przesłanych przez przedsiębiorców. 

Nagrodzone projekty to dowód na to, że nasza gospodarka i nauka rozwijają się coraz dynamiczniej, a polscy przedsiębiorcy i naukowcy mają swój istotny udział w szukaniu odpowiedzi na najważniejsze problemy społeczne i rozwojowe współczesnej cywilizacji

– powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Dzięki Państwa przedsiębiorczości, gotowości do podejmowania nowych wyzwań, a często i ryzyka, a także odwadze wychodzenia poza własne środowisko i tworzenia partnerstw łączących wiedzę i praktykę, czyli naukę i biznes, możemy myśleć nie tylko o tym, jak odpowiadać na wyzwania współczesności, ale budować bezpieczeństwo gospodarcze i społeczne dla następnych pokoleń

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała podczas jubileuszowej gali konkursu Polski Produkt Przyszłości. 

Ten konkurs to kolejny dowód na to, że nasza przyszłość, a przez to rozumiem też rozwój naszej przedsiębiorczości w obszarach innowacji, gospodarki opartej na wiedzy i odnawialnych źródłach energii, rysuje się bardzo optymistycznie

– dodał wiceszef MFiPR.

Wiceminister Marcin Horała złożył gratulacje i wręczył nagrody laureatom w kategorii:

 • Produkt przyszłości przedsiębiorcy,
 • Produkt przyszłości wspólny instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy, 

oraz

 • Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata od dnia rozpoczęcia działalności),
 • Nagrodę Specjalną za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),
 • Nagrodę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest wyróżnienie i promowanie najbardziej innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał, aby zaistnieć na rynku krajowym i globalnym.

Trwają konsultacje publiczne KE dotyczące aktów delegowanych do taksonomii UE

Zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących aktów delegowanych do taksonomii UE. Konsultacje potrwają do 3 maja br.

Konsultacje publiczne organizowane przez Komisję Europejską potrwają do 3 maja br. i obejmą projekty aktów delegowanych do rozporządzenia (UE) 2020/852 ws. taksonomii UE, czyli ram zrównoważonych środowiskowo inwestycji.

Projekt dotyczący technicznych kryteriów kwalifikacji dla 4 z 6 celów środowiskowych takich jak:

 • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
 • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i jego kontrola;
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Projekt zmieniający akt delegowany do taksonomii (UE) 2021/2139 i (UE) 2022/1214 dla 2 z 6 celów środowiskowych tj.

 • łagodzenie zmian klimatu;
 • adaptacja do zmian klimatu.

Propozycje KE dot. taksonomii UE

Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie ram taksonomii UE poprzez wprowadzenie technicznych kryteriów kwalifikacji dla nowych działalności gospodarczych, w tym z sektora przetwórstwa przemysłowego. To m.in. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aktywnych substancji farmaceutycznych (API), produktów farmaceutycznych, części samochodowych. Komisja proponuje także nowe kryteria dla działalności gospodarczych już ujętych w taksonomii, jak np. budowa nowych budynków i renowacja istniejących budynków. 

Uwagi zebrane podczas konsultacji mogą wpłynąć na ostateczny kształt ram taksonomii UE.

Link do konsultacji i projekty aktów delegowanych znajdziesz tu.

Taksonomia UE

Taksonomia UE to unikatowe narzędzie ułatwiające identyfikację i klasyfikację inwestycji pod kątem oddziaływania na zrównoważony rozwój.

Taksonomia wspiera inwestorów i przedsiębiorców w podejmowaniu świadomych, zrównoważonych decyzji inwestycyjnych, a także wprowadza więcej przejrzystości w definiowaniu zrównoważonych inwestycji czy produktów środowiskowych. Taksonomia nie narzuca ani nie zakazuje żadnego rodzaju inwestycji w UE, będzie natomiast wpływała na możliwości uzyskania preferencyjnego finansowania na rynku.

To, czy dana działalność gospodarcza może zostać uznana za przyjazną dla środowiska, wynika wprost z Artykułu 3 rozporządzenia ws. taksonomii.

Taka działalność musi spełniać cztery konkretne warunki, tj. wykazywać:

 • znaczący wkład dla co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych,
 • „brak znaczącej szkody” dla pozostałych celów środowiskowych,
 • zgodność z technicznymi kryteriami kwalifikacji,
 • zgodność z minimalnymi gwarancjami dot. zabezpieczenia społecznego i zarządzania.

Więcej informacji o taksonomii UE znajdziesz na stronie KE lub na stronie Ministerstwa.

beOPEN-MINDED, rozmowy o zdrowiu psychicznym

Na początku marca br. Towarzystwo Doskonalenia Umiejętności Praktycznych Studentów i Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zorganizowało dla swoich członków – studentów i doktorantów PUM, pierwsze wydarzenie pt. „beOPEN-MINDED – I. edycja rozmów o zdrowiu psychicznym na PUM”.

Na spotkaniu prezentowano zagadnienia i prowadzono dyskusję poświęconą szeroko pojętej tematyce zdrowia psychicznego. Wydarzenie składało się z dwóch części – otwartego panelu dyskusyjnego oraz z części warsztatowej, gdzie prelegenci rozmawiali ze studentami o profilaktyce zdrowia psychicznego, zaburzeniach lękowych, wrażliwości na drugiego człowieka, a także wyjaśnili pojęcie „uważności”. Opowiedzieli również o codziennej aktywności psychofizycznej, zarówno z perspektywy fizjoterapeuty, jak i profesjonalnego sportowca.

Prelegentami w panelu dyskusyjnym byli prof. Jerzy Samochowiec, prorektor ds. nauki PUM, prezentujący wykład pt. „Lęk, depresja i uzależnienia: niebezpieczne związki” oraz dr Aleksandra Lewandowska z wykładem pt. „Zaburzenia depresyjne i lękowe u młodzieży a uzależnienia – na co należy zwrócić uwagę?”. Natomiast warsztaty poprowadzili dr Aleksandra Lewandowska z prelekcją pt. „Uważność – recepta dla każdego”, dr Edyta Skwirczyńska z prezentacją pt. „Czy to smutek czy depresja, co mówi lęk?” oraz dr Agnieszka Turoń-Skrzypińska wraz z p. Arkadiuszem Skrzypińskim omawiający temat pt. „Łączenie aktywności fizycznej i mindfulness – jak poprawić swoje samopoczucie”.

Spotkanie zostało wysoko ocenione, a organizatorzy otrzymali liczne słowa uznania. Aby móc się rozwijać i stale doskonalić formułę działalności Towarzystwa, jego zarząd skierował do uczestników prośbę o udzielenie opinii i oceny spotkania. Zapraszamy do podzielenia się swoim zdaniem poprzez formularz internetowy.

Odpowiedzi na pytania, których z braku czasu nie udzielono, publikowane będą w social mediach TDUPSiD PUM. Również tam prowadzona będzie dalsza interakcja z uczestnikami wydarzenia. Obserwujcie ją na Facebook-u i Instagramie. Zapraszamy!  


beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED
beOPEN-MINDED

tekst i zdjęcia: Pomorski Uniwersytet w Szczecinie

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych skierowany pod obrady Rady Ministrów

Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dążymy do tego, by wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami było oparte na stabilnych filarach adekwatnych do ich indywidualnych potrzeb. Dlatego właśnie po konsultacjach z przedstawicielami wielu środowisk osób z niepełnosprawnością, przygotowaliśmy projekt w sprawie wprowadzenia nowego świadczenia. Rozwiązanie to będzie ukierunkowane na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, tak aby to ona mogła rozstrzygać, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najważniejsze założenia projektu:

 • Świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, bez względu na wiek tej osoby.
 • Będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia (osoby, które mają prawo do renty socjalnej, nadal będą ją pobierać).
 • Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez osobę z niepełnosprawnościami dochód (brak kryterium dochodowego), będzie wolne od egzekucji.
 • W ramach tego świadczenia osoby z niepełnosprawnościami będą mogły dodatkowo otrzymać nawet 200 proc. renty socjalnej.
 • Jeżeli osoba z niepełnosprawnościami nie będzie pobierała własnego świadczenia wspierającego, to jej opiekun otrzymujący dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, będzie mógł je dalej pobierać na dotychczasowych zasadach.
 • Dla opiekunów, którzy zaprzestaną sprawowania opieki w związku z wprowadzeniem świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnościami, uruchomiony zostanie specjalny program ich aktywizacji z budżetem 100 mln zł rocznie.

Nowe świadczenie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., w którym zakwestionowano przepisy różnicujące prawo do wsparcia ze względu na datę powstania niepełnosprawności.

Harmonogram wprowadzenia świadczenia wspierającego:

 • I etap – od 1 stycznia 2024 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 200% renty socjalnej.
 • II etap – od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami ze średnim poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 100% renty socjalnej.
 • III – ostatni etap – od 1 stycznia 2026 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnym poziomem potrzeby wsparcia i będzie przysługiwać w wysokości 50% renty socjalnej.

Ważne!

Procedura uzyskania oceny nie łączy się w żaden sposób z koniecznością uzyskania nowego bądź zmiany już posiadanego orzeczenia. Wszystkie uprawnienia wynikające z obecnych orzeczeń pozostają bez zmian. Procedura oparta będzie na od dawna postulowanym ocenianiu funkcjonalnym, opartym na ICF.

Możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego

Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli do ok. 20 tys. zł rocznie.

Ministrowie Polski i Albanii podpisali memorandum o współpracy w obszarze sportu

Podpisanie memorandum o współpracy w dziedzinie sportu było najważniejszym punktem wizyty ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka w Tiranie. – Dokument ten pomoże wzmocnić współpracę i bezpośrednie kontakty między środowiskami sportowymi Polski i Albanii – powiedział minister Bortniczuk w trakcie wystąpienia w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Sportu Republiki Albanii.

Podpisanie memorandum o współpracy w dziedzinie sportu było najważniejszym punktem wizyty ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka w Tiranie. Na zdjęciu minister Bortniczuk przemawia po podpisaniu memorandum. Obok minister do spraw sportu Albanii, Evis Kushi.

15-16 marca minister Kamil Bortniczuk przebywał z oficjalną wizytą w Albanii na zaproszenie Evis Kushi, Minister Edukacji i Sportu Republiki Albanii. Głównym punktem wizyty było podpisanie „Memorandum o porozumieniu pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Edukacji i Sportu Republiki Albanii w dziedzinie sportu”.

Memorandum obejmuje współpracę w sporcie wyczynowym, masowym, sporcie osób z niepełnosprawnościami oraz walce z dopingiem. Dokument ten pozwoli na rozwinięcie współpracy między Polską a Albanią w wielu kwestiach związanych ze sportem, takich jak: wymiana dobrych praktyk, zacieśnienie współpracy na poziomie związków sportowych, czy walka z dopingiem.

– Dokument ten pomoże wzmocnić współpracę i bezpośrednie kontakty między środowiskami sportowymi Polski i Albanii, a także wzbogacić ich dotychczasowe doświadczenia w tym obszarze. Warto zachęcać związki i federacje do współpracy polegającej nie tylko na udziale w zawodach sportowych, lecz także na wymianie doświadczeń zawodników, trenerów i ekspertów. Liczę również na kontynuację dotychczasowych dobrych relacji polskiego Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz albańskiego Ministerstwa Edukacji i Sportu – powiedział minister Kamil Bortniczuk.

W trakcie wystąpienia w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Sportu Republiki Albanii minister Bortniczuk poruszył również kwestie dotyczące wojny w Ukrainie i sankcji wobec rosyjskiego agresora.

– Nasza współpraca, również na forum organizacji takich jak Rada Europy, jest bardzo ważna w kontekście rozwiązywania pojawiających się wyzwań związanych z tym konfliktem. Mam na myśli przede wszystkim niedopuszczenie do tego, aby reżimy Putina i Łukaszenki mogły wykorzystywać sport dla swojej propagandy – podkreślił minister. Minister Kushi zdecydowanie poparła takie stanowisko i zapewniła o pełnej solidarności Albanii z Ukrainą.

Podczas dwudniowej wizyty w Albanii minister Bortniczuk gościł również w szkole Ismail Qemali w Tiranie. Wizyta ta była okazją do wymiany dobrych praktyk na temat szkolenia dzieci i młodzieży, polskiego i albańskiego podejścia do zajęć wf czy wniosków płynących z pilotażowej edycji Programu Sportowe Talenty wprowadzanego w polskich szkołach. Miłą niespodzianką było spotkanie z Zygmuntem Smalcerzem, sztangistą, złotym medalistą olimpijskim Monachium (1972) w wadze muszej.

W trakcie pobytu w Tiranie minister Bortniczuk zaprosił sportowców i kibiców albańskich do udziału w III Igrzyskach Europejskich Kraków-Małopolska 2023, które rozpoczynają się już 21 czerwca. Wizyta była również okazją do odnotowania dużego potencjału współpracy w obszarze turystyki, z uwagi na rosnącą liczbę polskich turystów w tym kraju.

Kolejne konsultacje ws. budowy elektrowni jądrowej zakończone pomyślnie. Estonia: wyjaśnienia Polski wystarczające

Ministerstwo Środowiska Estonii poinformowało, że po przyjęciu od Polski wyczerpujących wyjaśnień, kraj ten nie ma uwag do procesu budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył tym samym transgraniczne konsultacje z Estonią.

Ósmego grudnia 2022 roku estońskie Ministerstwo Środowiska przekazało Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska stanowisko w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe.

Stanowisko uwzględniało także pytania Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Kultury Estonii, które dotyczyły potencjalnego oddziaływania na rybołówstwo w obszarze Morza Bałtyckiego oraz wpływu przedsięwzięcia na krajobraz i gospodarkę leśną.

Do wszystkich kwestii Polska odniosła się w sposób szczegółowy. Odpowiedzi przekazane za pośrednictwem GDOŚ przygotował inwestor – Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o. o.

W osobnym stanowisku przedstawionym przez Estońską Radę Ochrony Środowiska wskazano, iż w ocenie Rady budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej nie będzie znacząco negatywnie wpływać na środowisko Estonii, także w przypadku wystąpienia potencjalnej awarii.

W piśmie z 6 marca br. Ministerstwo Środowiska Estonii, w odpowiedzi na wyjaśnienia Polski, stwierdziło, że organy państwowe tego kraju uznają wyjaśnienia za wystarczające i nie mają więcej uwag.

Wcześniej przeprowadzono konsultacje transgraniczne z Łotwą, które zakończyły się podpisaniem protokołu bez rozbieżności. Łotwa, podobnie jak Estonia, po przyjęciu wyjaśnień strony polskiej nie zgłosiła uwag, ani zastrzeżeń.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postępowanie transgraniczne prowadzi zgodnie z Konwencją w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (tzw. Konwencji z Espoo). Dotyczy ono przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 

Organem wydającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Elektrownia jądrowa w Polsce – informacje o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Współpraca w dziedzinie turystyki pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej V4

Wyzwania współczesnego ekosystemu turystycznego w Europie Środkowej, plany działań w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju turystyki oraz stan wizerunku turystycznego krajów Europy Środkowej na tle innych regionów – to główne tematy poruszone w trakcie Spotkania Wysokiego Szczebla sekretarzy stanu do spraw turystyki Grupy Wyszehradzkiej. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister Andrzej Gut-Mostowy.

Grafika przedstawiająca wycinek mapy Środkowej Europy z wyeksponowanymi państwami Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Na grafice znajduje się także czarny napis: Spotkanie ministrów do spraw turystyki Grupy Wyszehradzkiej

W spotkaniu, które odbyło się 2 marca w podbratysławskiej miejscowości Pezinok uczestniczyli partnerzy z Wyszehradu – ministrowie Katarína Bruncková ze Słowacji i Alexandra Szentkirályi z Węgier oraz Jan Fluxa z gabinetu ministra Republiki Czeskiej.

Spotkania z naszymi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej potwierdzają potrzebę naszej ścisłej współpracy w dziedzinie turystyki, zapoczątkowanej w 2004 roku. To okazja do wymiany informacji na temat aktualnej sytuacji i wydarzeń w dziedzinie turystyki, do przedstawienia własnych opinii na temat istotnych zagadnień mających wpływ na rozwój turystyki w naszych krajach. Nasze spotkanie zdominowane zostało jednak przez sytuację geopolityczną na świecie

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W trakcie spotkania przedstawiciele wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej wyrazili zadowolenie z intensywnej współpracy w dziedzinie turystyki i postanowili podjąć aktywne działania, opierające się o :

 • regularne spotkania w celu wymiany informacji dotyczących działalności turystycznej
  i zacieśniania wzajemnych relacji, a także wymiany przykładów dobrych praktyk i wiedzy
  na temat aktualnych czynników wpływających na rozwój turystyki,
 • współpracę na rzecz zwiększenia przyjazdów turystycznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez opracowywanie wspólnych planów marketingowych, a także organizowanie wspólnych działań marketingowych skierowanych na wyznaczone rynki.

W 2023 roku działania marketingowe wspólnej komunikacji marketingowej krajów V4 – Discover Central Europe – będą koncentrować się przede wszystkim na dalekich rynkach w regionach Bliskiego Wschodu, Azji i USA. Warsztaty B2B zostaną zorganizowane w Izraelu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Korei Południowej, Japonii i Niemczech. Kampania cyfrowa skierowana na rynek amerykański będzie realizowana we współpracy z Europejską Komisją Podróży (European Travel Commission).

Polska organizuje duże wydarzenia na poziomie europejskim czego przykładem są III Igrzyska Europejskie. Traktujemy je jako kotwicę medialną do promocji atrakcyjności turystycznej naszego kraju. Będzie to największa impreza sportowa w Europie w 2023 roku

– powiedział Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Grupa Wyszehradzka V4 – turystyka

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej V4 umożliwia Czechom, Słowacji, Węgrom i Polsce identyfikowanie problemów istniejących w sektorze turystyki oraz szukanie wspólnych rozwiązań, w szczególności w dziedzinie jej promocji.

Materiały

Protokół po Spotkaniu Wysokiego Szczebla sekretarzy do spraw turystyki Grupy Wyszehradzkiej (english version)
Protokół​_po​_Spotkaniu​_Wysokiego​_Szczebla​_sekretarzy​_do​_spraw​_turystyki​_Grupy​_Wyszehradzkiej​_(english​_version).pdf 0.27MB