5587591a-7787-4d0e-916b-16cd384d89a0

Europejski przemysł przed globalnymi wyzwaniami

W stronę solidnego rynku wewnętrznego i konkurencyjnego przemysłu europejskiego – pod takim hasłem 8 i 9 lutego br. spotkali się w Genk przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za rynek wewnętrzny i przemysł. Podczas nieformalnego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności zastanawiano się, jaki kształt powinna przyjąć przyszła polityka przemysłowa Unii. W rozmowach udział wziął wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Nieformalne posiedzenie rady UE ds. konkurencyjności COMPET

Europejska polityka przemysłowa powinna być bardziej zintegrowana, innowacyjna, zrównoważona i odporna na zagrożenia. Powinna również uwzględniać specyfiki poszczególnych sektorów, regionów i państw członkowskich. Zarówno dla nas, jaki dla innych członków UE, drogowskazem dla rozwoju polityki przemysłowej powinny być priorytety wskazane w zakresie badań, oparte na przewagach konkurencyjnych i potencjale

– powiedział wiceminister Ignacy Niemczycki.

Wyzwania stojące przed Unią

Obecna strategia przemysłowa UE  zakłada m.in. wzmocnienie strategicznej autonomii UE, przyśpieszenie zielonej i cyfrowej transformacji przemysłu, wspieranie firm oraz poprawę współpracy z partnerami międzynarodowymi. W obliczu szybkich zmian gospodarczych i społecznych polityka przemysłowa UE powinna być także elastyczna i skuteczna w dostosowywaniu  się do nowych wyzwań.

Szczególnie istotna jest kwestia dalszej integracji jednolitego rynku usług, który posiada ogromny niewykorzystany potencjał ekonomiczny. W przypadku znacznej redukcji barier może się on przyczynić do wzmocnienia PKB państw UE o sumę między 279 a 457 miliardów euro (według Annual Single Market Report 2023). Ze względu na silne powiązanie sektorów przemysłu i usług przewiduje się również, że postęp integracji w usługach będzie miał pozytywny efekt również na produkcję przemysłową.

Miks energetyczny dostosowany do potrzeb i możliwości

Podczas obrad Rady wiceminister Niemczycki podkreślił, że polityka przemysłowa powinna być kształtowana uwzględniając równouprawnienie wszystkie źródeł nisko i zero-emisyjnych i z poszanowaniem prawa państw członkowskich do kształtowania własnego miksu energetycznego.

Powinniśmy mieć też na uwadze ryzyka związane z „drenażem mózgów” i ucieczką kapitału ludzkiego z mniej rozwiniętych regionów UE do państw UE o największym potencjale technologicznym. To bardzo niebezpieczne z perspektywy polskiej i unijnej zjawisko

– dodał wiceminister MRiT.

Na spotkaniu poruszono również temat zapewnienia równych szans na jednolitym rynku UE, który ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności w długoterminowej perspektywie. Wiceminister Niemczycki zauważył, że polityka pomocy publicznej nie może ograniczać równych warunków konkurencji na jednolitym rynku i prowadzić do rywalizacji między państwami członkowskimi UE.

Spotkania bilateralne

Na marginesie sesji Rady ds. Konkurencyjności, wiceminister Ignacy Niemczycki wziął również udział w dwustronnych rozmowach z przedstawicielami rządów państw UE.

Podczas spotkania ze Svenem Giegoldem, sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu Niemiec, rozmawiano o współpracy na forum unijnym.

Spotkanie z Mortenem Bødskov, ministrem przemysłu, biznesu i spraw finansowych Danii dotyczyło polskiej i duńskiej prezydencji w UE, a rozmowa z Håkanem Jevrell, sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu Szwecji – kwestii związanych z pogłębianiem jednolitego rynku oraz przyszłorocznej, polskiej prezydencja w UE.

Comments are closed.