dc929c17-de71-454e-a969-799aaab4ca99

Jesienią ruszą kolejne konkursy z programu Fundusze Europejskie

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów do trzech kolejnych konkursów to główny temat czwartego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Obradom przewodziła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Dwie osoby siedzą obok siebie przy stole. Pierwsza z lewej siedzi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu była dyskusja i zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla następujących działań programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej: 

  • Gospodarka o obiegu zamkętym w MŚP
  • Bioróżnorodność
  • Zrównoważona turystyka

Dla przedsiębiorców

W październiku tego roku przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli ubiegać się o dotację w konkursie  „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”. To nowe, dwuetapowe działanie. W pierwszej kolejności wsparcie obejmie opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ. Elementami modelu będą w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo. Chodzi tu o ustalenie możliwych kierunków transformacji firmy w nurcie gospodarki o obiegu zamkniętym. Drugi etap będzie polegał na wdrożeniu działań wynikających z opracowanego modelu.

Pojęcie gospodarki o obiegu zamkniętym to sposób myślenia i działania, który widzi w surowcach, produktach, odpadach, energii i wodzie zasoby, które można wykorzystać  w każdym obszarze naszego  życia. Dlatego  też tak ważne są codzienne zachowania i wybory każdego z nas jako konsumentów dóbr

– tłumaczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Na rzecz czynnej ochrony przyrody

We wrześniu 2023 r. wystartują konkursy FEPW na inwestycje ukierunkowane na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej w obszarach NATURA 2000. Projekty pomogą udrożnić korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym i przywrócić ich ciągłość. Inwestycje związane będą z likwidowaniem barier i sztucznych ograniczeń, budową przepławek, przejść dla zwierząt, łączeniem rozdrobnionych kompleksów leśnych w zwarte struktury krajobrazu. 

Dofinansowaniem zostaną objęte też projekty w zakresie edukacji ekologicznej – w parkach narodowych powstaną centra edukacyjne, a akcje edukacyjne pomogą podnieść świadomość ekologiczną wśród samorządów, przedsiębiorców, lokalnych społeczności. 

Konkursy, skierowane między innymi do administracji publicznej, służb publicznych (Lasów Państwowych, parków narodowych, zarządzających gospodarką leśną lub wodną) oraz organizacji pozarządowych przeprowadzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Instytucja Pośrednicząca FEPW) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Instytucja Wdrażająca FEPW). 

Na zrównoważoną turystykę

Komitet Monitorujący zatwierdził także kryteria wyboru projektów dla działania Zrównoważona turystyka. Wsparciem zostaną objęte inwestycje w obiekty i miejsca, które poprzez powiązanie ich ze sobą utworzą spójny projekt – ponadregionalny szlak turystycznych (np. historyczny, kulturowy, przyrodniczy, krajobrazowy). Inwestycje powstaną z poszanowaniem środowiska naturalnego – nie będą szkodziły przyrodzie.

Projekty przygotowywane są przez samorządy województw, w koordynacji międzywojewódzkiej, w szerokim partnerstwie z podmiotami regionalnymi i lokalnymi. Start konkursu został przesunięty na luty 2024. Za jego przeprowadzenie będzie odpowiedzialna Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów), aby przyspieszyć ich rozwój. Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

Comments are closed.