1460x616

Kolejne konsultacje ws. budowy elektrowni jądrowej zakończone pomyślnie. Estonia: wyjaśnienia Polski wystarczające

Ministerstwo Środowiska Estonii poinformowało, że po przyjęciu od Polski wyczerpujących wyjaśnień, kraj ten nie ma uwag do procesu budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zakończył tym samym transgraniczne konsultacje z Estonią.

Ósmego grudnia 2022 roku estońskie Ministerstwo Środowiska przekazało Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska stanowisko w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe.

Stanowisko uwzględniało także pytania Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Kultury Estonii, które dotyczyły potencjalnego oddziaływania na rybołówstwo w obszarze Morza Bałtyckiego oraz wpływu przedsięwzięcia na krajobraz i gospodarkę leśną.

Do wszystkich kwestii Polska odniosła się w sposób szczegółowy. Odpowiedzi przekazane za pośrednictwem GDOŚ przygotował inwestor – Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o. o.

W osobnym stanowisku przedstawionym przez Estońską Radę Ochrony Środowiska wskazano, iż w ocenie Rady budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej nie będzie znacząco negatywnie wpływać na środowisko Estonii, także w przypadku wystąpienia potencjalnej awarii.

W piśmie z 6 marca br. Ministerstwo Środowiska Estonii, w odpowiedzi na wyjaśnienia Polski, stwierdziło, że organy państwowe tego kraju uznają wyjaśnienia za wystarczające i nie mają więcej uwag.

Wcześniej przeprowadzono konsultacje transgraniczne z Łotwą, które zakończyły się podpisaniem protokołu bez rozbieżności. Łotwa, podobnie jak Estonia, po przyjęciu wyjaśnień strony polskiej nie zgłosiła uwag, ani zastrzeżeń.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postępowanie transgraniczne prowadzi zgodnie z Konwencją w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (tzw. Konwencji z Espoo). Dotyczy ono przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa. 

Organem wydającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Elektrownia jądrowa w Polsce – informacje o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Comments are closed.