1460x616

Konferencja dot. ogólnopolskiego projektu ochrony torfowisk i mokradeł

9 maja 2023 r. odbyła się inauguracyjna konferencja inicjatywy Wetland Green Life – ogólnopolskiego projektu ochrony torfowisk i mokradeł. W roli przedstawiciela rządu RP udział w wydarzeniu wzięła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, sprawująca funkcję Głównego Konserwatora Przyrody.

Wetlands Green Life to projekt finansowany ze środków unijnego programu LIFE (22 mln euro) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (13 mln euro), mający na celu odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury.

Niezwykle istotnym elementem programu Wetlands Green Life jest jego aspekt edukacyjny. Przybliżenie zagadnień związanych z ochroną i odtwarzaniem bioróżnorodności bagiennej flory i fauny oraz funkcji, jaką tereny podmokłe pełnią w obliczu zmian klimatycznych, ma charakter priorytetowy

– mówiła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Program przewiduje między innymi realizację ogólnodostępnych filmów o tematyce przyrodniczej, które będą prezentowane podczas spotkań plenerowych oraz na platformach streamingowych. Równie istotnym elementem będzie wykorzystanie technologii mobilnych oraz inne nowoczesnych rozwiązań umożliwiających dotarcie z przekazem do jak najszerszego grona odbiorców

Celem naszych działań jest ochrona oraz przywrócenie kluczowych dla klimatu i  bioróżnorodności funkcji torfowisk, bagien i terenów podmokłych. Efektem będzie stworzenie warunków do wdrożenia Priorytetowych Ram Działań na obszarach podmokłych sieci Natura 2000 oraz Zielonej Infrastruktury w Polsce. Najistotniejszymi elementami projektu będą działania ochrony czynnej mające doprowadzić do polepszenia stanu bagien, torfowisk i terenów podmokłych, oraz inicjatywy edukacyjne zwiększające powszechną świadomość roli, jaką tereny podmokłe odgrywają w powstrzymywaniu zmian klimatycznych i gospodarce wodnej, na poziomie lokalnym i globalnym

– dodała wiceszefowa resortu klimatu i środowiska.

Budżet projektu przewiduje również finansowanie dla inicjatyw oddolnych i lokalnych związanych z polepszeniem stanu bagien i torfowisk do współpracy zaproszone są organizacje pozarządowe, samorządy oraz wszystkie te organizacje, którym los polskich mokradeł nie jest obojętny. Okres realizacji wszystkich prac i działań składających się na projekt Wetlands Green Life przewidziany jest na 10 lat.

Comments are closed.