rada

Rada Dostępności. Bilans działań i plany na przyszłość

Przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby rozmawiać o stanie realizacji programu Dostępność Plus oraz kierunkach jego rozwoju. Posiedzeniu Rady Dostępności przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Uczestnicy posiedzenia Rady Dostępności siedzą przy długich stołach

W tym roku Polska rozpoczęła realizację programów unijnych Polityki Spójności na lata 2021-2027, która jest głównym źródłem finansowania programu Dostępność Plus. W nowej perspektywie będziemy kontynuować szereg projektów na rzecz zwiększania dostępności

– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając obrady.

Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan realizacji programu. Zaprezentowano efekty projektów wspierających jednostki samorządu terytorialnego oraz wzmacniających rolę organizacji pozarządowych jako strażników dostępności. Poruszono także kwestie związane z adaptabilnością obiektów budowlanych (trend projektowania, który uwzględnia możliwość dostosowania przestrzeni zamieszkania do zmieniających się w czasie potrzeb użytkowników).

Ważnym tematem dyskusji była promocja dostępności. Ta kwestia ma szczególne znaczenie w kontekście zbliżającej się rocznicy pięciolecia działania programu.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o działaniach wspierających dostępność w turystyce oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami poprzez programy i projekty prowadzone przez PFRON. Omówiono również zagadnienie oznaczeń w piśmie Braille’a stosowanych w przestrzeni publicznej.

Rada Dostępności

Rada Dostępności to grupa ekspertów, reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz eksperci ds. dostępności oraz przedstawiciele środowisk reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami. Członkowie Rady Dostępności to osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków Rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dzięki czemu wypracowywane przez Radę rozwiązania oparte są na realnych potrzebach identyfikowanych przez to środowisko.

Do głównych zadań Rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia, konsultowania i nowelizowania aktów prawnych, po to by w jak największym stopniu zawierało ono rozwiązania sprzyjające dostępności. Działania tego gremium skupiają się także na wyrażaniu opinii i zajmowaniu stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności a także aktywnym udziale w przygotowywaniu ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.

Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu m.in. przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie około 23 miliardy złotych w latach 2018-2025. Źródłami finansowania są Fundusze Europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, pieniądze jednostek samorządu terytorialnego oraz PFRON-u).

Comments are closed.