1460x616 (2)

Rekordowe podwyżki dla emerytów – wskaźnik waloryzacji sięgnie 114,8%.

114,8 proc. – tyle w 2023 r. wynosi wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. To więcej niż wskazywały prognozy. Od 1 marca świadczenia wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 250 zł. Na tegoroczną waloryzację przeznaczone będzie ok. 44,15 mld zł.

Zdjęcie przedstawia parę seniorów pochylonych nad jakimiś dokumentami
Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Ogłoszony przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. wyniósł – 114,8 proc. Natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. wyniósł 97,9 proc.

W związku z tym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wynosi 114,8 proc.

Jeszcze wyższa podwyżka rent i emerytur
W tym roku jednak zasady waloryzacji są zmodyfikowane, dzięki czemu świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 250 zł. Dzięki temu świadczenia wypłacane w kwocie do 1689,19 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad.

Co ważne, również dodatki do świadczeń podwyższone zostaną wskaźnikiem waloryzacji.

Łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł .

Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023 r.:
1588,44 zł – najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna
1191,33 zł – najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy
1600,70 zł – świadczenie przedemerytalne
294,39 zł – dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki
2157,80 zł – kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Comments are closed.