729x308

Rusza I otwarty konkurs ofert na realizację kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze

Minister Marlena Maląg ogłosiła I otwarty konkurs ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, a jego budżet wynosi niemal 2,5 mln zł. Nabór wniosków ruszy już 13 kwietnia i potrwa do 5 maja br.

Rodzina jest nie tylko podstawową komórką społeczną, lecz także naturalnym środowiskiem rozwoju jej najmłodszych członków – dzieci. To właśnie one potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych. Naszym priorytetem jest stworzenie dla każdego dziecka, które z różnych względów nie może cieszyć się szczęśliwym dzieciństwem w rodzinach biologicznych, warunków najbardziej zbliżonych do środowiska rodzinnego. Obecny rząd rozwija ideę rodzicielstwa zastępczego, a tym samym ma na celu stworzenie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, optymalnych warunków rozwoju osobistego – mówi Minister Marlena Maląg.

Cel i adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych m.in. do stowarzyszeń, fundacji, które prowadzą działania wspierające rodzinne formy pieczy zastępczej. W ramach konkursu dofinansowany zostanie najlepszy projekt na ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest zmiana postaw społecznych wobec rodziny zastępczej. Zmiana ta polegać będzie na wzroście świadomości społecznej odnośnie rodzicielstwa zastępczego, a także dostarczeniu wiedzy i zachęceniu Polaków do zaangażowania się w tworzenie rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzicielstwo zastępcze to bezpieczna i pożądana forma opieki nad dziećmi, której z różnych powodów nie mogą zapewnić rodzice biologiczni. Konieczność tworzenia nowych rodzin zastępczych jest istotna nie tylko z perspektywy zadań wykonywanych przez podmioty pieczy zastępczej, ale co najważniejsze z perspektywy dziecka. Najmłodsi, pozbawieni opieki rodziców biologicznych potrzebują warunków do harmonijnego rozwoju, który może zapewnić właśnie rodzinna piecza zastępcza – mówi pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Budżet przewidziany na realizację konkursu wynosi 2 475 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Konkurs finansowany jest ze środków budżetu państwa. Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Termin realizacji zadania

W ramach konkursu zadanie realizowane będzie od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., natomiast  termin ponoszenia wydatków w ramach dofinansowanego zadania przewiduje się od momentu podpisania umowy na realizację zadania do 31 grudnia 2023 r.

Termin i sposób składania ofert

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć w terminie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r., godz. 23:59 za pośrednictwem formularza zamieszonego w systemie www.witkac.pl. Oferty złożone w inny sposób (np. doręczone pocztą bądź osobiście) nie będą rozpatrywane. Więcej informacji: LINK. 

Link do składania ofert: https://www.witkac.pl/#/contest/edit/?id=26057

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie do 31 maja 2023 r. na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz  na tablicy informacyjnej w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Materiały

REGULAMIN​_I​_otwarty​_konkurs​_ofert​_„Realizacja​_kampanii​_społecznej​_promującej​_rodzicielstwo​_zastępcze​_Edycja​_2023”
REGULAMIN​_I​_otwarty​_konkurs​_ofert​_„Realizacja​_kampanii​_społecznej​_promującej​_rodzicielstwo​_zastępcze​_Edycja​_2023”.DOCX 0.27MB

Comments are closed.