LinkedIn Post (1200 x 628 px)

Startuje 18. edycja konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Już po raz osiemnasty w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu przyznane zostaną nagrody za najlepiej sporządzone raporty zrównoważonego rozwoju. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Rada Programowa, złożona z ekspertów i ekspertek z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w obszarze raportowania ESG. Nowością jest także wprowadzenie osobnej kategorii dla najlepszego raportu zgłoszonego przez podmiot z sektora finansowego. Partnerem strategicznym 18. edycji konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Zgłoś raport >>

Konkurs “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu skierowana do firm, organizacji i instytucji publikujących raporty zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane oraz do specjalistów_ek i ekspertów_ek zainteresowanych tą tematyką. Ma na celu upowszechnianie tematyki sprawozdawczości w obszarze ESG oraz stworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk w tym zakresie. Organizatorzy uruchomili właśnie nabór sprawozdań do 18. edycji konkursu. Raporty można zgłaszać do 31 sierpnia br. poprzez formularz na stronie raportyzr.pl. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Raportowanie informacji związanych z ESG nabiera coraz większego znaczenia m.in. w świetle wyzwań związanych z realizacją obowiązków wynikających z Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
i wprowadzenia European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Rośnie także świadomość firm
w zakresie korzyści płynących z usystematyzowanego, strategicznego podejścia do raportowania ESG
– mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Prezeska zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Dziękuję członkom
i członkiniom nowo powołanej Rady Programowej za ich wkład i zaangażowanie w prace nad bieżącą, osiemnastą, a także kolejną edycją naszego konkursu. Wspólnie liczymy, że dla rosnącego grona raportujących firm udział w konkursie będzie narzędziem benchmarkingu i podnoszenia kompetencji
w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, która jest bardzo ważnym elementem zarządzania kwestiami ESG w organizacji
– dodaje Maria Krawczyńska-Kaczmarek.

Partnerem strategicznym 18. edycji konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Dyrektywa CSRD wnosi ważne zmiany w podejściu do raportowania zrównoważonego rozwoju –  wprowadza standardy i wymóg atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyznacza,
kto będzie jej podlegał. W Polsce uprawnienia do atestacji będą mieli biegli rewidenci, co wynika z ich umiejętności i odpowiedniego przygotowania do sprawdzania i oceny różnego rodzaju danych
– mówi Kamil Jesionowski, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. – Jednym z głównych celów samorządu jest edukacja biegłych rewidentów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z biznesem. W kontekście Dyrektywy CSRD edukacja, popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk prowadzić będzie do budowania odpowiedzialnej społecznie postawy biznesu, co leży w interesie publicznym. Konkurs organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu promuje jakość, czyli fundamentalną wartość dla naszej profesji, dlatego wspieramy tę cenną inicjatywę, która wyróżnia i propaguje najlepsze raporty zrównoważonego rozwoju – dodaje Kamil Jesionowski.

W gronie Rady Programowej 18. edycji konkursu “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, sprawującej nadzór merytoryczny nad inicjatywą, zasiadają eksperci_ki posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę w obszarze raportowania ESG:

 • Robert Adamczyk, Członek zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Liliana Anam, CEO, CSRinfo
 • Piotr Biernacki, ESG Managing Partner, MATERIALITY; Member, EFRAG Sustainability Reporting TEG, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG
 • Kamil Jesionowski, Biegły rewident, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów; Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Prezeska zarządu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Magdalena Osowiecka, Senior Manager, Sustainability & Economics, Deloitte
 • Ewa Sowińska, Biegły rewident, Partner, ESO Audit; Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partner, Sustainability, EY
 • Justyna Wysocka-Golec, Partner Associate, KPMG
 • Paweł Zaczyński, Biegły rewident, Associate Partner, Grant Thornton; Polska Izba Biegłych Rewidentów

Rada Programowa nadzoruje merytorycznie tegoroczną edycję i pracuje nad przygotowaniem kryteriów do kolejnej edycji konkursu, uwzględniającej wymogi CSRD i ESRS.

Kto może zgłosić raport?

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty za rok 2023. Nabór odbywa się poprzez formularz na stronie raportyzr.pl i trwa do 31 sierpnia br.

Jak wziąć udział?

Aby zgłosić raport w konkursie, należy:

 • upewnić się, że spełnia on wymogi regulaminu »
 • wejść na stronę konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju i wypełnić formularz »
 • odebrać potwierdzenie zgłoszenia raportu w konkursie od organizatorów.

Raporty zostaną następnie ocenione przez jury, w skład którego wchodzą eksperci i ekspertki specjalizujące się w poszczególnych obszarach związanych z ESG. Do oceny raportów zaproszeni zostaną także internauci_ki. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 6 września br. poprzez stronę raportyzr.pl.

Nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią br. Podczas październikowej gali poznamy laureatów następujących kategorii:

 • nagroda główna za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju,
 • nagroda główna za najlepszy raport zintegrowany,
 • nagroda za najlepszy raport w sektorze finansowym (raporty zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane – łącznie)
 • nagroda za najlepszy debiut,
 • nagroda internautów,
 • nagroda za najlepszy raport pozabiznesowy,

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są tutaj: https://www.raportyzr.pl/jak-wziac-udzial-w-konkursie.

***

O Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją zrównoważonego rozwoju w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, inicjator i partner  przedsięwzięć kluczowych dla ESG w Polsce. Jedną z flagowych inicjatyw FOB jest Program Partnerstwa, skupiający ponad 70 firm – liderów branż, którzy dzięki współpracy z gronem ekspertów_ek podnoszą swoje kompetencje w zakresie ESG i podejmują wspólne działania wspierające zrównoważoną transformację biznesu.

Ważne miejsce w działalności FOB zajmuje współpraca międzynarodowa. Od 2002 roku organizacja jest krajowym partnerem CSR Europe, a od 2009 r. współpracuje z World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). FOB jest organizatorem programu Chapter Zero Poland, polskiej odsłony Climate Governance Initiative powołanej przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Stowarzyszenie koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce – międzynarodową inicjatywę pod patronatem Komisji Europejskiej.

FOB prowadzi także Program Rozwoju Wolontariatu Pracowniczego oraz skierowany do studentów_ek program edukacyjny Liga Odpowiedzialnego Biznesu. Forum organizuje konkurs “Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Zainicjowało również powstanie Karty Praw Dziecka w Biznesie.

„Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji na Odpowiedzialnybiznes.pl.

Comments are closed.