1460x616 (6)

Wnioski z XII posiedzenia Komitetu ds. Umowy Partnerstwa i przeglądu programów operacyjnych na lata 2014-2020

Omówienie stanu wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz podsumowanie realizacji instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, a także ostatniego etapu wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 – to główne tematy dwóch spotkań z udziałem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz ekspertów i przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Podczas dwunastego posiedzenia Komitetu ds. Umowy Partnerstwa dokonano przeglądu realizacji Umowy Partnerstwa i programów, które były wdrażane w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Wdrażaniu programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020 towarzyszyły trudne okoliczności tj. pandemia czy wojna w Ukrainie. Z tego powodu zostaliśmy zobligowani do wprowadzenia zmian w krajowych i unijnych regulacjach prawnych, które – po pierwsze – pozwoliły na większą elastyczność w wydatkowaniu środków unijnych, a po drugie – szczególnie w kontekście pandemii COVID-19 – na uruchomienie dodatkowych środków na działania naprawcze w ramach instrumentu REACT-UE

– podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na spotkaniu, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Podczas posiedzenia podsumowano również stan realizacji instrumentów terytorialnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.  

W przyszłości będziemy kontynuowali te działania. W perspektywie finansowej na lata 2021-2027 jednym z celów polityki spójności Unii Europejskiej jest bowiem zwiększenie wpływu lokalnych wspólnot na kształtowanie polityki terytorialnej poprzez realizację instrumentów terytorialnych

– dodała wiceszefowa MFiPR.

Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przyznała również, że w programach realizowanych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 istotnie wzrosła liczba i wartość złożonych przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów o dofinansowanie. Według stanu na 17 września br., poziom kontraktacji osiągnął już 100,6% całej alokacji. Wszystkie projekty współfinansowane z funduszy unijnych w perspektywie na lata 2014-2020 muszą zostać zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2023 r. 

Cieszę się, że Polska jest liderem wśród państw członkowski UE w zakresie wydatkowania i certyfikacji środków z polityki spójności. Finalizujemy duże projekty związane z infrastrukturą transportową (drogową i kolejową), wspieramy innowacyjność i przedsiębiorców, inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy też przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

– podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak. 

Doroczne podsumowanie programów operacyjnych

Drugie spotkanie, które w tym samym dniu odbyło się w siedzibie MFiPR, dotyczyło rocznego przeglądu programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pandemia Covid-19, agresja wojsk rosyjskich w Ukrainie, które z kolei wywołały kryzys migracyjny i energetyczny oraz przerwały istniejące łańcuchy dostaw, miały również wpływ na realizację programów operacyjnych. Dzięki współpracy państw członkowskich, w tym Polski, z Komisją Europejską wprowadziliśmy jednak korzystne rozwiązania dot. elastyczności w wydatkowaniu środków z polityki spójności w ramach pakietów legislacyjnych – tj. Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa (CRII), Inicjatywa inwestycyjna „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), pakiet działań z polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE) oraz elastyczna pomoc dla terytoriów (FAST-CARE)

– podkreśliła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
 
Istotny wpływ na proces wdrażania funduszy europejskich w ciągu minionych 12 miesięcy miały też zmiany, dzięki którym na uruchomiono dodatkowe środki na działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i niwelowanie jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Było to również możliwe dzięki instrumentowi „Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-UE)”.

W ramach rocznego przeglądu omówione zostały też działania informacyjno-promocyjne prowadzone w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – zarówno te na poziomie horyzontalnym jak i na poziomie instytucji zarządzających, a także wyniki ewaluacji tych działań.

Comments are closed.