1460x616

Wsparcie na ochronę wód przed azotanami – dziś ruszył dodatkowy nabór

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem skorzystaniem z pomocy finansowej na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – będzie dodatkowy nabór wniosków. Jest to ostatni w ramach PROW 2014–2020 nabór wniosków na tego typu operacje. Potrwa od 20 lutego do 20 marca 2024 r.

Kto może uzyskać pomoc?

O pomoc finansową w ramach tego instrumentu mogą się ubiegać rolnicy, którzy prowadzą w swoich w gospodarstwach działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej.

Co do zasady wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których wymagane są pozwolenia zintegrowane, tj. gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 tys. stanowisk lub chów, lub hodowlę świń powyżej 2 tys. stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Pomoc na operacje, które dotyczą przechowywania nawozów naturalnych, może być przyznana rolnikom, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

  • budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych oraz zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
  • zakup instalacji technicznej lub wyposażenia do zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych;
  • zakup nowych maszyn lub urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych;
  • koszty ogólne.

Jaką pomoc można otrzymać?

Pomoc za wykonanie bądź budowę nowych płyt lub zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych jest przyznawana w formie standardowych stawek jednostkowych.

W przypadku pozostałych inwestycji pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji i wynosi 60 proc. kosztów kwalifikowalnych, jeśli operacja jest realizowana przez młodego rolnika, a 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych beneficjentów.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Jak złożyć wniosek?

Do 20 marca 2024 r. dokumenty przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Wnioski można dostarczać osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP (https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap).

Szczegóły

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-ochrone-wod-przed-azotanami–nabor-rusza-20-lutego.

Comments are closed.